Od 2011 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski posiada osobowość prawną, rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000377786, REGON 142817870.