Oferujemy szereg usług, między  innymi:

Dystrybuujemy oprogramowanie i wydawnictwa, między innymi:

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

WYKONYWANIE I WERYFIKACJE KOSZTORYSÓW I PRZEDMIARÓW.

Służymy pomocą w zakresie kosztorysowania prac, jak też weryfikacji kosztorysów i przedmiarów.

Weryfikacja i ocena polega na porównaniu wykonanych kosztorysów i przedmiarów z dokumentacją projektową.

Błędnie sporządzone kosztorysy są najczęściej są przyczyną niewłaściwej wyceny wartości robót. Może to narażać Państwa na zawyżenie kosztów lub też nie ukończenie prac.

Bardzo częstym przypadkiem w procesie inwestycyjnym jest oparcie się przy wykonaniu kosztorysu na niekompletnej dokumentacji, nie zawierającej kompletnych rozwiązań. Kosztorys inwestorski w takim przypadku jest zafałszowany, wpływając na zabezpieczenie zaniżonych środków finansowych na realizację inwestycji.  
Dzięki weryfikacji i ocenie dokumentów kosztorysowych Wykonawca, Inwestor czy Zamawiający może uchronić się przed ewentualnymi błędami na etapie wykonawstwa robót., gdy często wykonawca szukając oszczędności (na nieprzewidziane prace) wykonuje roboty niezgodnie z założeniami STWiOR co wpływa na jakość wykonanych robót.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

WERYFIKACJĘ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.


Prawo budowlane nakazuje uczestnikom procesu budowlanego: projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozwiązania projektowe powinny być sprawdzane na etapie projektowania. Jak wykazuje praktyka nie są dopełniane te obowiązki lub też większość wad projektu ujawnia się dopiero w czasie wykonywania robót.

Wykonujemy powyższe prace. Dokonujemy oceny i weryfikacji projektów i dokumentacji.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi: PROWADZENIE

NADZORÓW TECHNICZNYCH.

Pełnienie funkcji nadzoru wykonywane jest zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i polega na:

 • reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń,
 • uczestniczeniu w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, na kontrolowaniu rozliczeń budowy.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi: KONTROLĘ ZGODNOŚCI WYKONYWANYCH INSTALACJI Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.

Wykonawcy prac są odpowiedzialni za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej to także zgodność z w/w.

Oferujemy wykonanie sprawdzeń zgodności instalacji i weryfikacji z dokumentacją.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi: POMIARY I SZACOWANIE OBCIĄŻEŃ (MOCY) W INSTALACJACH.

Prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej wymaga określenia mocy zapotrzebowanej, czyli umownej, najwyższej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki przewidziane do zasilania w
tej instalacji w warunkach obciążenia długotrwałego. 

Przekroje zastosowanych w instalacji przewodów mogą nie odpowiadać dzisiejszym standardom i uniemożliwiać bezpieczne podłączenie do instalacji urządzeń dużej mocy, (w przypadku instalacji mieszkaniowych np. czajników elektrycznych, piekarników, płyt indukcyjnych), klimatyzatorów ogrzewaczy pomieszczeń. 
W przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych, instalacja w części wspólnej może nie być przystosowana do obecnych obciążeń generowanych przez poszczególne lokale i spowodować zagrożenie pożarowe i porażeniowe.

Oferujemy wykonanie pomiaru obciążeń istniejących instalacji i weryfikacji instalacji w zakresie poprawności jej wykonania zgodnie z przepisami.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi: WYKONYWANIE POMIARÓW INSTALACJI.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń w budynku, zgodnie z wymaganiami norm i przepisów obciąża właściciela lub zarządcę budynku. Sprawdzanie okresowe obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i jest uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami, łącznie ze sprawdzeniem wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Oględziny mające dać odpowiedź, czy zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i czy zainstalowanie wyposażenia jest zgodne z instrukcjami wytwórcy tak, aby zapewniało jego poprawne działanie.
Próby i pomiary pomagają określić czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są podane w normach i dokumentacji wymagania, dotyczące zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych.

Okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować, co najmniej:

 • oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej; 
 • pomiary rezystancji izolacji;
 • badania ciągłości przewodów ochronnych;
 • badania ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim); czyli sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OBNIŻENIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z Ustawy Prawo budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym. 

Konieczność obniżenia energochłonności budynków w krajach członkowskich UE  jest także istotą Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Prawo unijne narzuca również w zakresie tych działań wymóg spełnienia kryteriów opłacalności ekonomicznej.

Racjonalne użytkowanie energii to wykorzystywanie urządzeń w taki sposób, aby dawały nam jak najwięcej korzyści przy minimalnym zużyciu energii.

Praktycznie w każdym obiekcie możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej bez szkody dla normalnego funkcjonowania obiektu. Rozpocząć oszczędzanie możemy praktycznie od zaraz, możemy w tym Państwu pomóc.

W wielu budynkach oświetlenie jest znaczącym odbiornikiem energii elektrycznej. Bez problemowo możemy sprawić że przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego natężenia światła, oświetlenie będzie zużywało energii.

Kolejny element pozwalający na oszczędność także znajduje się w każdym obiekcie, są nimi rozdzielnice elektryczne. Straty energii wydzielającej się jako ciepło i spadki napięcia mogą być znaczące. Stare rozdzielnice, zbyt małe przekroje przewodów, zła jakość połączeń, styków i urzadzeń w nich zabudowanych to oprócz podwyższonych opłat, także zagrożenie.

Znacząca część odbiorców jest także nieświadoma ponoszenia dodatkowych opłat, naliczanych przez dostawcę energii. W przypadku przekraczania określonych w umowie dystrybucji parametrów, ponosimy dodatkowe koszta. A przekroczyć je czasami jest bardzo łatwo gdyż:

 • pobierając z sieci więcej mocy niż określono to w umowie z dostawcą energii, dochodzi do przekroczenia mocy, a dostawca energii elektrycznej dolicza do naszego rachunku dodatkowe (nierzadko bardzo dotkliwe) opłaty,
 • użytkując odbiorniki jakimi są np. silniki elektryczne, klimatyzacja, oprawy świetlówkowe bez kompensacji i inne pobierające energię bierną urządzenia jesteśmy narażeni na naliczanie opłat z tytułu ponadumownego poboru mocy biernej,
 • odbiorca nie może wprowadzać także do sieci energii biernej pojemnościowej, a to obecnie bardzo prosto nieświadomie zrobić z uwagi na użytkowanie znacznej ilości urzadzeń wprowadzających moc pojemnościową do sieci np. filtrów wejściowych do niektórych urządzeń, urządzeń / oświetlenia LED, UPSów i innych.

Szybki rozwój energoelektroniki to także ogromna ilość użytkowanych urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci elektrycznej. Choć pozornie urządzenia charakteryzują się energooszczędnością, jednak powodują powstawanie dodatkowych strat mocy na elementach systemu elektroenergetycznego.

Możemy Państwu pomóc w rozwiązaniu problemów związanych ze zużyciem energii. Często uzyskanie oszczędności, zwraca się w ciągu 1-3 lat po których już tylko oszczędzamy. Na Państwa życzenie możemy wykonać audyt analizując możliwości oszczędności.

Wykonujemy powyższe prace. Dokonujemy oceny technicznej zarówno urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych w obiektach budowlanych, jak też zewnętrznych. 

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oferuje szereg usług, między  innymi:

WYKONYWANIE KOSZTORYSÓW: INWESTORSKICH, WYKONAWCZYCH, ŚLEPYCH.

Służymy pomocą w zakresie kosztorysowania prac.
Proces kosztorysowania zazwyczaj składa się z kolejnych etapów:

 • ustalenie celu sporządzenia kosztorysu,
 • ustalenie na podstawie powyżej rodzaju kosztorysu i jego zakresu,
 • ustalenie danych wejściowych / wyjściowych  do kosztorysowania,
 • wykonanie przedmiaru lub obmiaru.
 • ustalenie podstaw wycen poszczególnych pozycji,
 • dokonanie wyceny,
 • sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie. 

Bazę normatywną stanowią opracowania ogólne, informację o poziomie stawek i poziomie wskaźników i narzutów, zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych,  cenniki.

W naszej pracy najeczęściej wykorzystywane są:

 • KNR:  Katalogi Nakładów Rzeczowych,
 • KNR-W: Katalogi Nakładów Rzeczowych,
 • KSNR: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,
 • KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych,
 • KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB,
 • KNP: Katalogi Norm Pracy,
 • KNKRB: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych,
 • KJNZMB: Katalogi Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych,
 • KPRR: Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych,
 • i inne.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, I piętro, pok. 140
Czynne poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Tel: 22 827-38-46 | Fax: 22 827-93-95

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.