Tadeusz Uczciwek 10.08.1932 - 1.12.2018

Z żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela Tadeusza Uczciwka, wieloletniego członka Oddziału Warszawskiego SEP .

Urodził się 10 sierpnia 1932 r w Łowiczu. Studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.

W 1951 roku wstąpił do SEP i rozpoczął działalność w kołach i Sekcji Energetyki Przemysłowej. W latach 1978 – 2002 przewodniczył Oddziałowej Radzie Nadzorczej ds. Komisji Egzaminacyjnych, a od 1976 prowadził komisję egzaminacyjna ds. uprawnień energetycznych. W latach 1986 – 1994 oraz 1998 – 2014 był członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego SEP. Od 2013 r do 2014 r przewodniczył Radzie Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych, a od 2014 r do 2018 r kierował Radą Nadzorczą Komisji Kwalifikacyjnych, Rzeczoznawstwa i Uprawnień Zawodowych. Na szczeblu Zarządu Głównego SEP w latach 1984 - 1994 był wiceprzewodniczącym Głównej Rady Nadzorczej ds. komisji egzaminacyjnych. Od 1998 do końca życia przewodniczył Zespołowi ds. komisji i egzaminów w Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych.

W latach 1997 - 2002 był wiceprzewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowej, po jej przekształceniu w Sekcję Energetyki został członkiem jej Centralnego Kolegium. Tadeusz był wykonawcą 60-ciu ekspertyz i projektów dla zakładów przemysłu maszynowego i elektronicznego. Propagował zastosowania rozwiązań informatycznych w przemyśle. Był zweryfikowanym wykładowcą dla słuchaczy o poziomie średnim i wyższym.

Od 1975 roku niemalże do końca życia prowadził szkolenia w OW SEP oraz na zlecenia w różnych jednostkach organizacyjnych. Posiadał uprawnienia budowlane w pełnym zakresie, a w 2004 roku uzyskał tytuł i uprawnienia Audytora Energetycznego w Instytucie Techniki Cieplnej PW. W 2002 roku odbył szkolenie podyplomowe firmie ABB w RFN w zakresie projektowania instalacji elektrycznych w technologiach informatycznych. Od 1976 roku do chwili obecnej przewodniczy komisji Egzaminacyjnej ds. uprawnień eksploatacyjnych sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. Był autorem 2 książek i 4 skryptów dla szkolenia pracowników eksploatacji:• BHP i ochrona przeciwporażeniowa,• Poradnik dla osób dozoru i eksploatacji instalacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych,• Pytania i odpowiedzi w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej. Był współautorem Poradnika montera elektryka WNT -1997 oraz Pomiary w elektroenergetyce(COSiW 2004).Opublikował ponad 130 artykułów i referatów na konferencjach, seminariach i szkoleniach dotyczących energetyki.

W latach 1970 - 1990 opracował i wdrożył kilka wniosków racjonalizatorskich o zasięgu krajowym w przemyśle. Był cenionym pracownikiem polskiego przemysłu maszynowego i elektronicznego, za co odznaczono go Srebrnym Krzyż Zasługi (1973), Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1984), Medalem Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji PRL(1984), Medalem 75-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce – 1988, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego” (1977), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Przemysłu Maszynowego” (1982), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Energetyki” (1978), Odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Elektronicznego (1987).Ponadto miał piękną kartę z czasów okupacji i walk o niepodległość, za co otrzymał w 1995 r Odznakę Weterana Walk o Niepodległość, a w 2000 r Krzyż Więźnia Politycznego 1939 – 1956 przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2016 r otrzymał pismo z wyrazami szacunku od Ministra Obrony Narodowej z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Kol. Tadeusz Uczciwek podczas 66 lat swojego członkostwa w SEP był inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć w Stowarzyszeniu. Mimo upływu lat aktywnie uczestniczył w pracach różnych organów zarówno w Oddziale jak i na szczeblu Centralnym. Był uznanym autorytetem w swojej dziedzinie na terenie całego kraju. Od przejścia w stan spoczynku całkowicie oddał się pracy stowarzyszeniowej. Został odznaczony za pracę w SEP wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi, w tym Srebrną, Złotą i Szafirową Odznaką Honorową, uzyskał godność Zasłużonego Seniora SEP , otrzymał medale: im. M. Pożaryskiego (1979), im. Prof. J.Groszkowskiego (1997),im. Prof. S.Fryzego (2005), im. K.Szpotańskiego (2002), im. P.J. Nowackiego ( 2012) oraz medal 90-lecia SEP. Otrzymał również Srebrną i Złota Odznakę Honorową NOT.W uznaniu jego zasług Oddział Warszawski wystąpił o nadanie mu godności członka Honorowego SEP na mającym się odbyć w 2019 roku Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SEP zwołanym w dla uczczenia jubileuszu 100-lecia powstania Stowarzyszenia, niestety Tadeusz tego już nie doczekał.
Cześć jego pamięci.