Stowarzyszenie Elektryków Polskich od początku swego istnienia przyczynia się do rozwoju polskiego przemysłu i polskiej myśli technicznej związanej z szeroko rozumianą elektryką. 

W swoich szeregach mieliśmy i mamy wybitnych działaczy, którzy mają szczególny wkład 
w troskę o postęp polskiej elektryki. Aby uhonorować te wybitne osobowości, 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło kilka wyróżnień przyznawanych ludziom, 
którzy znacząco przyczynili się do rozwoju SEP i elektryki.


ODZNAKI HONOROWE
MEDALE PAMIĄTKOWE
MEDAL IM. PROF. STANISŁAWA FRYZE
MEDAL IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
MEDAL IMIENIA PROF. ALFONSA HOFFMANNA
MEDAL IM. PROF. ROMANA PODOSKIEGO
MEDAL IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO
MEDAL IM. INŻ. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO
MEDAL IM. INŻ. MICHAŁA DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO
MEDAL IMIENIA PROF. WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO
MEDAL IMIENIA PROF. JANA OBRĄPALSKIEGO
MEDAL IMIENIA PROF. PAWŁA JANA NOWACKIEGO
MEDAL 90-lecia SEP
MEDAL PREZESA SEP
GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO SEP
GODNOŚĆ ZASŁUŻONEGO SENIORA SEP ODZNAKI HONOROWE

ODZNAKA HONOROWA SEP: ZŁOTA, SREBRNA, SZAFIROWA
Zarząd Główny Stowarzyszenia przyznaje odznaki honorowe złote, srebrne i szafirowe. Celem przyznania odznaki honorowej SEP jest wyróżnienie członków SEP, kół SEP, członków wspierających lub innych osób nie będących członkami SEP za aktywną, zaangażowaną działalność na rzecz Stowarzyszenia i elektryki polskiej.
Każda z odznak honorowych może być przyznana tylko raz członkom SEP zwyczajnym i współdziałającym oraz najaktywniejszym kołom.

Srebrna i złota odznaka honorowa może być przyznana tylko raz członkom SEP zwyczajnym i współdziałającym oraz najaktywniejszym kołom. 

Szafirowa odznaka honorowa może być przyznana tylko członkowi zwyczajnemu SEP.

1 duzy
MEDALE PAMIĄTKOWE
 
MEDAL IM. PROF. STANISŁAWA FRYZE
Stanisław Fryze (1885-1964) - wybitny uczony o międzynarodowej sławie. Współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Znakomity pedagog i popularyzator wiedzy o elektryczności. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej. Człowiek ceniący w nauce i w życiu takie wartości jak: prawda i patriotyzm. Aktywny i ceniony działacz SEP. W 1989 r. uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego SEP.
Medal im. prof. Stanisława Fryze przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).
 
 

1 1


MEDAL IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
Janusz Groszkowski (1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.
Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego to wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla twórczej pracy w dziedzinie elektryki, zwłaszcza w dziedzinach uprawianych przez prof. Groszkowskiego, za wybitne osiągnięcia na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, społecznym lub zawodowym.
 

1 2

 
 

MEDAL IMIENIA PROF. ALFONSA HOFFMANNA
Alfons Hoffmann - (1885-1963) prezes (1937-1938) Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego aktywny działacz. Zasłynął zorganizowaniem walnego zjazdu SEP w 1938 r. na M/S Piłsudski.. W latach 1918-1929 tworzył zręby Państwowości Polskiej na Pomorzu. W okresie 1924-1938, jako przedsiębiorczy, ale i prawy dyrektor Spółki Gródek S.A., zbudował Pomorski System Elektroenergetyczny. Aktywny działacz i animator ruchu śpiewaczego, wielki przyjaciel harcerstwa. Wybitny syn Pomorza. W 1957r. jako pracownik PAN Wydziału B Ekspert w zakresie elektrowni wodnych budownictwa Wodnego otrzymuje tytuł profesora.
Medal imienia prof. Alfonsa Hoffmanna nadawany jest przede wszystkim osobom o wysokich walorach etycznych, które nienaganną pracą przyczyniły się do rozwoju krajowej energetyki w różnych płaszczyznach jak projektowanie, badania naukowe, eksploatacja i remonty w energetyce, budowa obiektów energetycznych itp.
 

1 3

  
 

MEDAL IM. PROF. ROMANA PODOSKIEGO
Roman Podoski (1873-1954) - współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, długoletni członek jego zarządu, prezes Oddziału Warszawskiego SEP. Profesor Politechniki Warszawskiej. Z jego inicjatywy wprowadzono system zasilania trakcji elektrycznej prądem stałym o napięciu 3000 V, otrzymywanym z prostowników rtęciowych. Wieloletni kierownik Śląskich Zakładów Elektrycznych „Ślązel” w Katowicach. Autor licznych publikacji fachowych i podręczników. Od 1921 zajmował się wydawaniem „Przeglądu Elektrotechnicznego”.
Medalem im. prof. Romana Podoskiego wyróżniani są członkowie SEP, osoby nie stowarzyszone i instytucje lub organizacje, za szczególne osiągnięcia naukowe oraz pracę zawodową i społeczną w zakresie rozwoju trakcji elektrycznej.
 

1 4

 
 

MEDAL IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO
Mieczysław Pożaryski (1875-1945) - współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszy prezes SEP (1919-1928), członek honorowy SEP (od 1925). Profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Autor wielu książek i artykułów fachowych. Wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”
Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).
 

1 5

 
 

MEDAL IM. INŻ. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO
Kazimierz Szpotański - (1887-1966) - współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1938-1946). Założyciel (1918) pierwszego i największego w Polsce przedsiębiorstwa aparatury elektrycznej „Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka”, które stało się kolebką polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. Do 1947 dyrektor pierwszej Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych (późniejszy ZWAR) w Warszawie i Międzylesiu.
Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego nadawany jest przede wszystkim dawnym pracownikom FAE K. Szpotański Warszawa, byłym i obecnym pracownikom ZWAR, osobom, które zasłużyły się dla przemysłu elektrotechnicznego - zwłaszcza w dziedzinie aparatów technicznych oraz osobom, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie aparatury elektrycznej.
 

1 6

 

MEDAL IM. INŻ. MICHAŁA DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO
Michał Doliwo-Dobrowolski - (1862-1919) – pionier systemu trójfazowego prądu przemiennego, umożliwiającego przesyłanie energii elektrycznej o wysokim napięciu na dużą odległość przy wysokiej sprawności energetycznej. Autor wielu wynalazków dotyczących prądu trójfazowego, m.in. prądnicy prądu trójfazowego i transformatora trójfazowego.
Polak urodzony w Rosji, studiujący w Rydze i Darmstadt odnoszący sukcesy zawodowe i uznawany w wielu krajach Europy i na świecie, uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki w Darmstad, który swoje zdolności, pasje badawcze i talenty organizacyjne poświęcił elektrotechnice.
Medal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego nadawany jest przede wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi osiągnięciami w nauce, technice i dydaktyce.

1 7


 

MEDAL IM. PROF. WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO
Profesor Włodzimierz Krukowski (1887-1941) – ur. w Radomiu, jeden z najwybitniejszych polskich elektrotechników, uczony o światowej sławie w dziedzinie metrologii elektrycznej.
Ukończył Politechnikę w Darmstadt, uzyskując dyplom inżyniera elektryka w 1913 r. Stopień doktora inżyniera otrzymał w 1918 r. z odznaczeniem i zostaje kierownikiem laboratorium elektrotechnicznego wielkiej fabryki liczników Siemens-Schuckert w Norymberdze, jednocześnie prowadząc samodzielną pracę naukową. Autor kilkudziesięciu patentów oraz wielu książek między innymi napisanej na zlecenie VDE „Podstawy techniki licznikowej”.
Wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Profesor Politechniki Lwowskiej, człowiek głębokiej wiedzy, znakomity wykładowca, członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych. Wychowawca wielu metrologów elektryków. Współpracował w projektowaniu urządzeń laboratoriów GUM.
Działacz społeczny w środowisku elektryków od 1926 r. cieszący się wielkim autorytetem, m.in.: od 1929 r. członek Komisji Organizacyjnej Znaku Przepisowego SEP, w latach 1934-1937 członek Zarządu Głównego, w 1935-1937 wiceprezes Oddziału Lwowskiego, w latach 1933-1939 członek Centralnej Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej, od 1935 r. stałym delegatem SEP do Komitetu Studiów IEC Pomiary. Uczestniczył w VIII Konferencji Miar i Wag w 1937 r. w Paryżu. Członek Akademii Nauk Technicznych.
Medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego nadawany jest w uznaniu twórczych zasług w rozwoju miernictwa elektrycznego, w uznaniu zasług popularyzacji historii SEP, a szczególnie sylwetki prof. Włodzimierza Krukowskiego.
 

1 8

 

MEDAL IMIENIA PROF. JANA OBRĄPALSKIEGO
Profesor Jan Obrąpalski (1881-1958), uczony i inżynier praktyk, wybitny specjalista z zakresu gospodarki energetycznej i napędu elektrycznego. Absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu (1904) i Politechniki w Berlinie Charlottenburgu (1906), w latach 1928-1939 docent w Politechnice Warszawskiej a w okresie 1946-1958 profesor Politechniki Śląskiej.
Organizator przemysłu w Zagłębiu i na Górnym Śląsku w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Po objęciu w 1927 r. stanowiska dyrektora, przekształcił Stowarzyszenie Dozoru Kotłów Parowych w Katowicach w cenioną placówkę naukowo-badawczą, która stała się prawdziwą szkołą dla młodych polskich inżynierów i przyczyniła się do polonizacji przemysłu górnośląskiego.
W 1941 roku zorganizował w Warszawie konspiracyjny 12 osobowy zespół, który pod jego kierownictwem opracował Program Elektryfikacji Polski, w którym przyjął wizjonersko zachodnie granice przyszłej Polski na Odrze i Nysie.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jego prezesem w latach 1934-1935 oraz prezesem Oddziału Zagłębia Węglowego w latach 1938-1946. W 1959 r. otrzymał pośmiertnie godność członka honorowego SEP.
Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub innej osobie, bez względu na przynależność państwową, za wybitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany również w wyjątkowych przypadkach osobie prawnej.
 

1 9

 
MEDAL IMIENIA PROF. PAWŁA JANA NOWACKIEGO
Paweł Jan Nowacki był znakomitym inżynierem, profesorem i organizatorem w dziedzinach:
automatyki, elektro-energetyki, elektroniki, miernictwa, maszyn elektrycznych, techniki jądrowej,
techniki radarowej i techniki wysokich napięć. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Badań
Jądrowych w Świerku p. Warszawą, pułkownikiem RAF w czasie II wojny światowej, profesorem
Politechnik: Warszawskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej, członkiem SEP od roku 1930, a w roku 2006
pośmiertnie otrzymał godność Członka Honorowego SEP. Już jako student Politechniki Lwowskiej,
na I roku studiów wydał monografię pt.: "Przerywacze elektryczne", Wyd. B. Kotula, Cieszyn
1924. Paweł Jan Nowacki jest wzorem patriotyzmu.
Medal im. Pawła Jana Nowackiego jest wyrazem uznania dla Jego wybitnych zasług w rozwój
polskiej nauki, techniki i nauczania oraz organizowania instytucji naukowych i technicznych.

Medal im. Pawła Jana Nowackiego jest nadawany przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP
na wniosek Kapituły Medalu im. Pawła Jana Nowackiego składającej się z przewodniczących
kolegiów sekcji OW SEP:
- członkowi SEP lub innej osobie, za twórczą pracę w dziedzinie elektryki, ze szczególnym
uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Profesora, jak również za zasługi, osiągnięcia i
działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, organizatorskim lub społecznym
w każdym z działów lub specjalności elektryki;
- instytucjom, organizacjom, szkołom itp. związanym z osobą Profesora.

1 1 12
MEDAL 90-lecia SEP
W dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP). Zjazd ten wieńczył podejmowane od kilkunastu lat wysiłki zmierzające do powołania ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej elektryków. Szczególną aktywność w tym względzie obserwowano w środowiskach Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca i Warszawy. W roku 1928 nastąpiło połączenie SEP ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich i w związku z tym przyjęto obowiązującą do dzisiaj nazwę Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W roku 1939 do SEP przystąpiło Stowarzyszenie Teletechników Polskich oraz Związek Polskich Inżynierów Elektryków. Od 1919 roku SEP utrzymuje ciągłość działania – w latach okupacji prowadzono działalność konspiracyjną. Dumą elektryków polskich, jest fakt, że ich Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od dziewięćdziesięciu lat służąc Polsce poprzez wytrwałe i konsekwentne działania na rzecz rozwoju elektryki polskiej.
Medal 90-lecia SEP został ustanowiony uchwałą ZG SEP dla uczenia Zjazdu Założycielskiego SEP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku.
Może być przyznany osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 

1 10

 
 

MEDAL PREZESA SEP
Medal Prezesa SEP jest honorowym wyróżnieniem produktu będącego dziełem polskich inżynierów i techników elektryków. Może być przyznany wyłącznie krajowemu produktowi - wyrobowi, usłudze lub technologii- z obszaru elektryki, prezentowanemu na targach lub wystawach organizowanych z udziałem lub pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Medal przyznawany jest przez Prezesa SEP na wniosek komisji konkursowej według kryteriów określonych w regulaminie jego przyznawania.
Medal Prezesa SEP przyznawany jest łącznie z Dyplomem Honorowym. Medal przyznawany jest imiennie z wyszczególnieniem produktu, za który firma została wyróżniona.
 

1 11GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO SEP
Godność członka honorowego SEP jest najwyższym wyróżnieniem uzyskiwanym w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Może być nadana przez Walny Zjazd Delegatów SEP na wniosek Zarządu Głównego SEP osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla rozwoju elektryki lub Stowarzyszenia.
Członek honorowy SEP otrzymuje dyplom nadania tej godności oraz zachowuje wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członek honorowy SEP bierze udział, z głosem stanowiącym, w Walnych Zjazdach Delegatów SEP, Walnych Zgromadzeniach Delegatów macierzystego Oddziału i Walnych Zjazdach macierzystego Koła.
Na zaproszenie prezesów oddziałów SEP członek honorowy SEP może brać udział w zebraniach zarządów macierzystych oddziałów SEP z głosem doradczym.


  
GODNOŚĆ ZASŁUŻONEGO SENIORA SEP
Wyróżnienie to może uzyskać członek zwyczajny SEP za szczególne zasługi w rozwoju organizacji, który: należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie krócej niż 35 lat, przynajmniej 20 lat działał aktywnie społecznie w organizacji i od przynajmniej 10 lat posiada złotą odznakę honorową SEP.
Zasłużony Senior SEP otrzymuje numerowany dyplom nadania godności i zostaje wpisany do Księgi „Zasłużonego Seniora SEP”. Oprócz tego, wyróżniony ma prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziału oraz w posiedzeniach zarządów swoich oddziałów z głosem doradczym. Może również bezpłatnie korzystać z prenumeraty wybranego czasopisma fachowego SEP, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura SEP, przekazanego przez macierzysty oddział.
 

 

Od 2011 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski posiada osobowość prawną, rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000377786, REGON 142817870.

Historia Oddziału
Opracowanie tekstu i grafiki: Zbigniew Filinger.

Tradycje stowarzyszeniowe warszawskich elektryków do 1920 r.
Tradycje stowarzyszeniowe elektryków w Warszawie sięgają XIX w., a nawet już 1800 r. Ksiądz J. H. Osiński (1738 – 1802), autor pierwszej książki o elektryczności napisanej w języku polskim, w 1800 r. był w składzie 6. osobowego zespołu - założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN). Zatem, ksiądz był też pierwszym polskim elektrykiem formalnie związanym ze stowarzyszeniem. 

Po upadku powstania listopadowego, car zdelegalizował działalność stowarzyszeń naukowych i technicznych, w tym TPN (w 1832 r.). Po wieloletniej przerwie technicy zaczęli skupiać się w ramach redakcyjnej działalności w czasopismach i gazetach codziennych. Były to m.in.: Kalendarz Polski Ilustrowany Jana Jaworskiego, Kurier Warszawski (1821-1939), Józefa Ungera Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy (1845-1915), Gazeta Handlowa (wyd. 1864-1905), Przegląd Techniczny Pawła Kaczyńskiego (1866-1867), Przegląd Techniczny założony przez Stefana Kossuth w 1875 r. i wydawany do dziś, Kosmos (wyd. od 1876 r. we Lwowie, a dziś w Krakowie). Należy podkreślić dużą rolę jaką te czasopisma i gazety odegrały w popularyzacji prądu elektrycznego. Dla przykładu:
W „Kalendarzu Polskim Ilustrowanym Jana Jaworskiego”, była zamieszczona informacja o pierwszym uruchomieniu lampy łukowej w Warszawie w 1864 r.: „Zdjęto fotografię w Warszawie mostu stałego na Wiśle podczas robót dokonywanych w nocy przy świetle elektrycznym”.
W 1878 r. Kurier Warszawski zamieścił pierwsze opisy instalacji elektrycznych w Warszawie, w fabryce Bernarda Hantke. W kolejnych latach takich opisów było kilkadziesiąt i wszystkie te opisy były chętnie czytane. Co więcej były też bardzo dużą reklamą dla właściciela instalacji, na przykład restauracji, hotelu.
W 1896 r. w Przeglądzie Technicznym nr. 11 i nr 12 oraz Pt 1897 r. nr 5, 8, 18 Marian Lutosławski zamieścił opis instalacji i sposób przeprowadzenia pierwszego w Polsce przesyłu prądu 3 fazowego z Elektrowni na Ulicy Marszałkowskiej do miejsca, gdzie dziś mieści się budynek Główny Politechniki Warszawskiej, a w tamtych latach budynek II Wystawy Hygienicznej. Dyskusja nad tą instalacją była prowadzona na łamach przeglądu również w następnym roku (PT nr 5,8,18).
W 1897 r. w Przeglądzie Technicznym nr 13 zostały skrytykowane samochody z napędem elektrycznym, z uwagi na niedoskonałość zainstalowanych tam akumulatorów. Czyli już w XIX w. w Polsce publikowano informacje na temat samochodów elektrycznych.
Publikacje dotyczyły też osiągnięć naszych ówczesnych elektryków.


Ochorowicz Abakanowicz Cybulski


Dr Julian Ochorowicz (1850-1917) – filozof, psycholog, przeprowadził wiele seansów spirytystycznych. Z zamiłowania elektryk, w 1877 r. opracował teoretyczne zagadnienie telewizji monochromatycznej. Miał patenty na telefon (1885 r.).
Bruno Abakanowicz ( 1852-1900) z wykształcenia inżynier mechanik, był pierwszym polskim elektrykiem o sławie międzynarodowej. W 1879 roku opracował model integrafu. Razem z dr Julianem Ochorowiczem pracował nad konstrukcjami telefonów, mikrofonów, galwanometrów oraz nad przesyłaniem obrazów na odległość. Założył Biura Techniczne w Paryżu i Warszawie.
Napoleon Nikodem Cybulski (1854-1919) - lekarz. Pionier polskiej elektroencefalografii i endokrynologii. Przeprowadził pionierskie w skali światowej badania fal elektroencefalograficznych.
W 1875 r., staraniem ks. Jana Tadeusza Lubomirskiego zostało utworzone Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, wówczas jedynej legalnej organizacji przestawiającej osiągnięcia polskiego przemysłu i rolnictwa. Muzeum działało na postawie tzw. Ustawy zatwierdzonej przez władze carskie. W 1891 r. został założony Warszawski Oddział Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu (WOTPRPiH), działający oficjalnie na polu przemysłu i handlu, a w utajnieniu również na polu polskiej techniki, nauki i szkolnictwa.Obrebowicz

Kazimierz Obrębowicz (1853-1913)


W 1899 r. z Sekcji Przemysłowo-Technicznej tego towarzystwa wyodrębniło się zrzeszenie pod nazwą „Delegacja Elektrotechniczna”. Pierwszym przewodniczącym delegacji był Kazimierz Obrębowicz - inżynier kolejnictwa. Siedzibą zrzeszenia był gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na ul. Krakowskie Przedmieście 66.


Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Zdjęcie z ok. 1901 r.


Wybitnymi działaczami Delegacji Elektrotechnicznej byli specjaliści różnych zawodów, ale wszyscy byli miłośnikami elektryki, m. in.: Bronisław Rajchman - przyrodnik, publicysta, taternik i przemysłowiec; Marian Lutosławski - inż. mech. i inż. el.; Tomasz Ruśkiewicz - mat. i inż. el.; Bernadd Szapiro - inż. el.; Ksawery Gnoiński - inż. el.; Jerzy Hoser - inż. el. ; Adolf Kipman - inż. mech.; Zygmunt Straszewski -matematyk i inż. mech. ; Jan Adam Rzewnicki - literat i inż. el.; Mieczysław Pożaryski - inż. technologii i inż. el.; Zygmunt Berson - inż. mech. i inż. el.; Zygmunt Stasburger - inż. el.; Tadeusz Sułowski -inż. el. Zajmowali się praktycznym zastosowaniem prądu elektrycznego. Wielu z nich założyło własne firmy zajmujące się instalacjami elektrycznymi. W 1903 r. Delegacja zorganizowała pierwszy w Polsce Zjazd Elektrotechników, w którym uczestniczyło 42 osób.
W 1904 r. Delegacja zmieniła nazwę na Koło Elektrotechników przy WOTPRPiH.
W 1906 r. stowarzyszenie WOTPRPiH zakończyło swoją działalność, zatem i Koło Elektrotechników przestało istnieć. Jednak już 28 maja 1907 r. warszawscy elektrotechnicy założyli nowe Koło działające przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie (1898-1919), z siedzibą w Domu Technika na ul. Włodzimierzowskiej 3/5 (od 1919 r. ul. Czackiego). Liczba członków wynosiła 30, należy zaznaczyć, że nie wszyscy członkowie poprzedniego koła przystąpili do nowego koła. W składzie pierwszego zarządu nowego koła byli: T. Ruśkiewicz- przewodniczący oraz członkowie: A. Kühn, M. Pożaryski, K. Śliwiński, S. Odrowąż –Wysocki. W kolejnych latach przewodniczącymi koła byli: Mieczysław Pożaryski, Ksawery Gnoiński i Stanisław Odrowąż-Wysocki. Koło prowadziło też swoją działalność w okresie pierwszej wojny światowej.
W 1919 r., już w Niepodległej Polsce, najważniejszym zadaniem dla elektrotechników było zjednoczenie kół elektrotechników działających niezależnie w różnych miastach Polski. Postanowiono zwołać ogólnopolski Zjazd Elektrotechników w Warszawie. Zjazd odbył się w dniach 7-9 czerwca. Na Zjeździe podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP). Dotychczas działające Koła Elektrotechników w Warszawie, w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu, w Łodzi i w Sosnowcu były członkami założycielskimi SEP. Jednak koła założycielskie i inne zrzeszenia elektrotechniczne mogły formalnie przystąpić do SEP, dopiero po podjęciu przez te organizacje odpowiednich uchwał. Koło Warszawskie przy Stowarzyszeniu Techników Polskich podjęło taką uchwałę w styczniu 1920 roku.

Działalność Oddziału Warszawskiego SEP w latach 1919-1946

1. Zjazd Elektrotechników Polski w 1919 r. i powołanie SEP

Po uzyskaniu Niepodległości, środowisko elektroenergetyków z Krakowa wyszło z inicjatywą zwołania I Zjazdu Elektrotechników Polskich. Tą inicjatywę podjęło Koło Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie i na wiosnę 1919 r. powołało komisję, w składzie prof. Mieczysław Pożaryski – przew. oraz Bolesław Jabłoński i Kazimierz Szpotański, do utworzenia komitetu organizującego zjazd oraz opracowania programu i regulaminu Zjazdu. W efekcie został utworzony pełny skład Komitetu Organizacyjnego Zjazd w osobach: M. Pożaryski – przew., K. Gnoiński, B. Jabłoński, R. Podoski, Sikorski i K. Szpotański. Ponadto, już tylko na okres zjazdu, została powołana komisja gospodarcza w składzie: Harasimowicz, Jaszewski, Łada, Makowski, Nienieski, Pawłoski oraz Ziętkowski.
Zjazd odbył się w dniach 7-9 czerwca 1919 r. Na tym zjeździe w dniu 9 czerwca została pojęta uchwała o powołaniu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP). Koła Elektrotechników w Warszawie, Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Łodzi i Sosnowcu uznane zostały za koła założycielskie SEP. Pierwszym Prezesem SEP został wybrany prof. Mieczysław Pożaryski. Członkami tymczasowego Zarządu SEP zostali: Stanisław Bieliński (Koło Krakowskie) , S. Domagalski (Koło Poznańskie), prof. Kazimierz Drewnowski, Ksawery Gnoiński, Roman Podoski, doc. Gabriel Sokolnicki (Koło Lwowskie) , Kazimierz Szpotański i Józef Tomicki (Koło Lwowskie). Bardzo ciekawy był zapis w Ustawie o SEP, nakładający na niektórych członków zarządu obowiązek stałego przebywania w Warszawie. Dotyczyło to prezesa, jednego z dwóch zastępców, jednego z dwóch sekretarzy oraz skarbnika.

2. Powstanie Koła Warszawskiego SEP
Z chwilą powstania SEP jako samodzielnej organizacji elektrotechników, obejmującej cały kraj, istniejące dotychczas koła i sekcje elektrotechniczne i działające na terenie całego kraju, stopniowo przekształcały się w terenowe koła SEP.
Najstarsze i największe spośród polskich zrzeszeń elektrotechnicznych Koło Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, po podjęciu uchwały na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 stycznia 1920 r., przekształciło się w Warszawskie Koło SEP
Do pierwszego Zarządu Koła weszli:
Felicjan Karśnicki - przewodniczący, Roman Podoski - wiceprzewodniczący, prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki - sekretarz, Tomasz Artlitewicz – skarbnik oraz prof. Mieczysław Pożaryski jako delegat do spraw komisji i spraw odczytowych.

Liczba członków Koła w 1920 r. wynosiła tylko 47, a w końcu 1920 r. zwiększyła się do 88 osób. Na początku działalność Koła dotyczyła organizacji spotkań z odczytami na tematy związane z elektryfikacją, normami i słownictwem. Szczególnie trudne były tematy związane ze słownictwem elektrycznym, gdyż przed uzyskaniem Niepodległości, na terenie poszczególnych zaborów obowiązywało odmienne słownictwo. Zostały też powołane pierwsze komisje: kwalifikacyjna, elektryfikacyjna, przepisowa, szkolna, słownikowa i biblioteczna.
Na początku 1921 r. liczba członków SEP wynosiła 201 osób zarejestrowanych w 6 kołach założycielskich. Dnia 5 stycznia w Warszawie odbyło się I Zgromadzenie Delegatów. Poszczególne koła były reprezentowane przez delegatów liczonych jako jeden na każdy rozpoczynający się stan 25 członków koła. Koło Warszawskie miało 2 przedstawicieli plus przewodniczący.
W maju 1921 r. dwutygodnik „Przegląd Elektrotechniczny” stał się oficjalnym organem SEP. Przegląd Elektrotechniczny wydawany był od maja 1919 r. Wtedy zastąpił dodatek pt. „ Elektrotechnika” publikowany od 1899 r. w czasopiśmie „Przegląd Techniczny”( wyd. od 1866 r.).
W dniach 30 X - 1 XI 1921 r. w Toruniu odbył się II Zjazd Elektrotechników Polskich, w którym uczestniczyło również wiele osób z Warszawy, reprezentujących poszczególne stowarzyszenia, a nawet fabryki, bo równocześnie była zorganizowana wystawa sprzętu elektrotechnicznego. Niezależnie od obrad Zjazdu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów SEP. Wtedy Koło Warszawskie liczyło 88 osób, dlatego też było reprezentowane przez czterech delegatów: Felicjana Karśnickiego, Wacława Pawłowskiego, Kazimierza Siwickiego i Kazimierza Straszewskiego. Zgromadzenie przyjęło uchwałę o powołaniu nowych kół w SEP: toruńskie, grudziądzkie i radomskie.
W styczniu 1922 r. został wprowadzony regulamin Warszawskiego Koła SEP. Jego pełny tekst został opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym (PE) nr 22, następnie uzupełniony w 1925 r. i opublikowany w PE nr 12. W regulaminie zostały określone zasady działalności Koła. Były one opracowane na podstawie wytycznych i założeń programowych przyjętych dla całego Stowarzyszenia.

W 1922 r, postało Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, które po roku założyło też swój organ wydawniczy „Przegląd Radiotechniczny” (1923-1939), wydawany jako dodatek do dwutygodnika „Przegląd Elektrotechniczny”. Czyli, już w okresie kilkuletniej działalności SEP, powstała samodzielna organizacja osób związanych z elektryką, co więcej jej organ prasowy był dodatkiem do oficjalnego publikatora SEP.
W maju 1923 r. w Warszawie odbyło się III Zgromadzenie Delegatów Kół. Dokonano zmiany w statucie polegającej na wyborze prezesa SEP co trzy lata, a nie jak dotychczas co rok.
W kolejnych latach Warszawskie Koło SEP kontynuowało prace naukowo-techniczne w komisjach organizując wiele posiedzeń odczytowych z referatami i dyskusjami. Przykłady: w 1922 r. "O sieci trójprzewodowej w tramwajach warszawskich" - Józefa Lenartowicza, w 1923 r. "Uruchomienie prostowników rtęciowych na kolejach francuskich" - Romana Podoskiego, w 1924 r. "Uwagi w sprawie kształcenia i kwalifikowania monterów" - Jana Straszewicza, w 1925 r. "Radiokomunikacja a geofizyka" – prof. Mieczysława Pożaryskiego.
W 1924 r. Koło Warszawskie, a w szczególności z inicjatywy prof. Kazimierza Drewnowskiego próbowało utworzyć Polski Komitet Elektrotechniczny (PKE), jako organizację działającą w strukturach SEP. Na to nie zgodził się Zarząd Główny, za czym przemawiały spodziewane wysokie koszty przyszłej działalności Komitetu na arenie międzynarodowej oraz konkurencyjna działalność w stosunku do Centralnej Komisji Przepisowej SEP. W wyniku dużego zaangażowania m.in.: prof. L. Staniewicza, prof. K. Drewnowskiego, Z. Okoniewskiego i J. Straszewicza, w czerwcu doszło do spotkania w siedzibie SEP, przedstawicieli wielu środowisk elektryków, a w tym: SEP, Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, Koła Teletechników, Związku Elektrowni Polskich, Związku Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych, Związku Przedsiębiorstw Tramwajowych, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej, Wydziału Elektrotechnicznego Ministerstwa Robót Publicznych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu Miar. Na tym spotkaniu został powołany Polski Komitet Elektrotechniczny, jako samodzielne stowarzyszenie o charakterze społecznym i reprezentujące stowarzyszenia polskie w organizacjach międzynarodowych. Pierwszym prezesem komitetu został prof. L. Staniewicz, który pełnił tą funkcję do 1932 r. Na tym spotkaniu przyjęto też uchwałę przedstawioną przez prof. St. Odrowąż-Wysockiego z Koła Warszawskiego - „ Z uwagi, że rozczłonkowanie ogółu elektrotechników polskich na kilka stowarzyszeń, kół i związków, tylko luźny kontakt ze sobą utrzymujących, utrudnia w bardzo dużym stopniu prace nad rozwojem elektrotechniki w Polsce w dziedzinie przemysłu i nauki, P. K. E. upoważnia Prezydium do poczynienia kroków celem zjednoczenia wszystkich organizacji elektrotechnicznych".
W dniu 7 czerwca 1925 r., w czasie dorocznego Zebrania Delegatów SEP została po raz pierwszy podjęta uchwała o nadanie godności członka honorowego SEP. Otrzymał ją prof. Mieczysław Pożaryski , za 25-letnią działalność pedagogiczną i wieloletnią działalność w stowarzyszeniach elektrotechników, a przede wszystkim w SEP na stanowisku prezesa. Wniosek złożył prezes Koła Warszawskiego Felicjan Kraśnicki.
Jednak w Kole Warszawskim zaczął narastać problem związany ze zmniejszającym się wpływem stowarzyszenia na środowisko elektryków. Niewątpliwie duże znaczenie miał fakt działalności innych zrzeszeń osób związanych z elektryką. Niepokojącym też była stosunkowo mała liczba członków stowarzyszenia, np. w 1925 r. -127, a w1926 r. -146 i zmniejszająca się liczba uczestników spotkań odczytowych. Postulowano o ożywienie działalności SEP, poprzez akcję popularyzacyjną, współpracę z zakładami przemysłowymi i rozszerzeniem tematów odczytowych i dyskusyjnych, sięgając poza elektrotechnikę.
W 1928 r. ożywiła się działalność koła, choć liczba członków zwiększyła się nieznacznie - do 175 osób. Odbyło się 13 spotkań odczytowych. Co więcej, Koło razem z organizacją skupiającą monterów (Federacja Pracy Przemysłu Elektrotechnicznego i Gałęzi Pokrewnych) zorganizowało cykl odczytów przeznaczonych specjalnie dla monterów. Działalność koła wyszła poza stowarzyszenie.

3. Utworzenie Oddziału Warszawskiego SEP
Nowe światło na działalność stowarzyszenia zaświeciło na kolejnym Zebraniu Delegatów SEP w 1928 r. w Toruniu. Delegaci podjęli uchwałę o zmianie statutu. Nowy statut został wpisany do rejestru Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod nr 614 w dniu 5 stycznia 1929 r.
Podstawowe zmiany dotyczyły: stowarzyszenie przyjmuje nową nazwę „Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP); Koła zostają przekształcone w Oddziały; ustanowiono organizację dorocznych Walnych Zgromadzeń SEP, jako najwyższej władzy Stowarzyszenia; powołano funkcję sekretarza generalnego SEP; wprowadzono status stowarzyszeniowy członka zbiorowego.
Oddział Warszawski SEP miał trzech swoich przedstawicieli w nowym Zarządzie Głównym. Byli to Kazimierz Straszewski-prezes Oddziału Warszawskiego oraz Witold Rosental i Jerzy Ignacy Skowroński.
Poszczególne Oddziały zostały zobowiązane do opracowania nowych regulaminów. Nowy regulamin Oddziału Warszawskiego SEP został zatwierdzony przez Zarząd Główny SEP w dniu 25 maja 1929 r. i ogłoszony w Przeglądzie Elektrotechnicznym nr 9.
Już w 1929 r. SEP zarejestrował pierwszych członków zbiorowych. W większości były to firmy z siedzibą w Warszawie. Poniżej lista tych firm wraz z osobami reprezentującymi:
-Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka, Spółka Akcyjna, Warszawa – Kazimierz Szpotański i Zygmunt Ostaszewski,
-Polskie Zakłady Elektryczne Brown Boveri S.A., Warszawa - Zygmunt Okoniewski i Edward Potempski,
-W. Brygiewicz, M. Zucker i S-ka "Bezet" S.A., Warszawa - Michał Zucker i Kazimierz Jackowski,
-Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie S.A., Warszawa - Kazimierz Straszewski i Henryk Tarnawski, 
-Elektrownia w Brześciu nad Bugiem - Zygmunt Norbert
-Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, Warszawa (Kazimierz Siwicki i Aleksander Olendzki, 
-Fabryka Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniak Sp. Akc. Warszawa (Antoni Marciniak i Bronisław Zabłocki, 
-Tramwaje Miejskie w Warszawie - Ludwik Fuks, 
-Powszechne Towarzystwo Elektryczne AEG, Warszawa - Tadeusz Podkóliński i Władysław Brokman. 

Oczywiście Członkostwo Zbiorowe SEP dawało dużo korzyści finansowych dla Stowarzyszenia, ale również było z korzyścią dla firmy lub zakładu, gdyż pracownicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu ze stowarzyszeniem i mieli większe możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.
Oddział kontynuował działalność odczytową. Na przykład w 1929 r. wygłoszono m.in. cykl referatów "Sprawozdania z poczynań elektryfikacyjnych na kolejach we Francji, Maroku, we Włoszech i Szwajcarii". Ponadto w czasie spotkań odczytowych wprowadzono przegląd prasy zagranicznej, poświęcony nowościom technicznym, jakie były publikowane w zagranicznych pismach elektrotechnicznych. To w znacznym stopniu zwiększyło atrakcyjność spotkań.
W 1929 r. przedstawiciele Oddziału Warszawskiego SEP wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu SEP w Poznaniu, które obradowało w czasie trwania Powszechnej Wystawy Krajowej, zorganizowanej dla podkreślenia dorobku gospodarczego kraju z okazji 10-lecia „Niepodległości” Z kolei WZ SEP miał też uroczystą oprawę, w związku z dziesięcioleciem powołania stowarzyszenia. Co więcej wielu członków stowarzyszenia zostało odznaczonych wysokimi odznaczeniami państwowymi. Nowym Prezesem Zarządu Głównego SEP został wybrany Kazimierz Straszewski, który w mijającej kadencji był prezesem Oddziału Warszawskiego SEP.
Na tym zgromadzeniu podjęto uchwałę o połączenie Stowarzyszenia Radiotechników Polskich ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i utworzenie Sekcji Radiotechnicznej w SEP, przy pozostawieniu dotychczasowej nazwy SEP. Dla Oddziału Warszawskiego skutkowało to zwiększeniem liczby członków do 215. Początkowo wydawało się, że liczba ta powinna być większa, ale wielu członków Stowarzyszenia Radiotechników już wcześniej była członkiem SEP.
Również podjęto uchwałę o włączenia Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego do struktur SEP. Podjęcie takiej uchwały było możliwe, gdyż wcześniej na zebraniu plenarnym PKE w dniu 11.V.1929 r. przyjęto jednogłośnie wniosek prezydium PKE o połączenie PKE z SEP, jako jego organ, pracujący samodzielnie na podstawie regulaminu uzgodnionego z SEP i upoważniono prezydium do przekazania organizacji i majątku PKE władzom SEP. Regulamin PKE uznano jako tymczasowy, na okres dwuletni, po czym dalszy stosunek PKE z SEP miał być poddany rewizji i ustalony definitywnie.
W dniach 9-10 czerwca 1930 r., w nowym lokalu SEP w pałacu Kronenberga przy ul. Królewskiej 11 odbyło się, pierwsze w Warszawie, Walne Zgromadzenie SEP. Gospodarzem zgromadzenia był nowy Prezes Oddziału Warszawskiego dr hab. Roman Podoski.
W listopadzie 1931 r., biblioteka prowadzona przez Oddział Warszawski, została przeniesiona do pałacu Kronenberga. Regulamin nowej biblioteki został opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym nr 21. Przewodniczącym Komisji Bibliotecznej został inż. Tadeusz Żerański.
W ciągu roku, w oddziale przede wszystkim były prowadzone zebrania odczytowe. Z najciekawszych można wymienić: "Nowoczesne metody obliczeniowe i ich zastosowania w elektrotechnice i gospodarce cieplnej" - Bolesława Konorskiego; "Wybór rodzaju prądu i napięcia dla elektryfikacji węzła kolejowego w Warszawie" - prof. Stanisława Odrowąż-Wysockiego: "O przemyśle elektrycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej" - Jana Grzybowskiego oraz "O selektywnym zabezpieczeniu sieci wysokiego napięcia Elektrowni Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie" - Henryka Tarnawskiego.
W dalszym ciągu były kontynuowane spotkania odczytowe dla elektromonterów. Tylko zmieniła się organizacja spotkań. Ich organizację przejęła Federacji Pracy Przemysłu Elektrotechnicznego i Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego, a OW SEP zobowiązał się do opracowania programu spotkań i wyznaczania prelegentów. Ze strony OW SEP szkolenia koordynował inż. Bolesław Hac.
W 1932 r. zorganizowano 28 zebrań odczytowych i 5 wycieczek technicznych. Liczba członków zwiększyła się do 358.
W 1933 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie SEP w Warszawie. Gospodarzem zgromadzenia, podobnie jak dwa lata temu, był Prezes Oddziału Warszawskiego dr hab. Roman Podoski.
W 1933 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbył się wspólny zjazd elektryków polskich (SEP) i elektryków czechosłowackich (ESÈ). Podczas zjazdu była również urządzona wystawa przemysłu elektrotechnicznego, którą otworzył Prezydent I. Mościcki. Oddział był współorganizatorem Zjazdu i Wystawy.
Oddział Warszawski rozpoczął cykl corocznych otwartych wykładów szkoleniowych dla inżynierów elektryków. W 1933 r. uczestniczyło w nich 220 osób. Na koniec roku liczba członków oddziału zwiększyła się do 375, co dało wzrost o 100% w stosunku do 1928 r., roku przemian w SEP.
Największym wydarzeniem w 1934 r. było przekazanie biblioteki oddziałowej Zarządowi SEP. Biblioteka otrzymała nową nazwę „Biblioteka Centralna”.
W styczniu 1935 r. Oddział przeniósł się do nowego lokalu w pałacu Kronenberga, gdzie już wcześniej mieściły się pomieszczenia zajmowane przez Zarząd Główny. Łącznie w Pałacu Kronenberga Zarząd Główny SEP wspólnie z Oddziałem Warszawskim SEP, Biblioteką Centralną oraz redakcją Przeglądu Elektrotechnicznego zajmował całe piętro o ogólnej powierzchni 1100 m2. Docelowo pracowało tam 31 osób z SEP oraz 13 osób z dwutygodnika Przegląd Elektrotechniczny.
Nową pozycją w działalności Oddziału w 1936 r. były fachowe wykłady dla inżynierów prowadzone przez wykładowców Politechniki Warszawskiej. Jednak największym przedsięwzięciem w tym roku była Wystawa Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego na Polach Mokotowskich. Do organizacji wystawy bardzo aktywnie włączyli się działający w SEP przedsiębiorcy. OW SEP na tej wystawie prezentował m.in. Laboratorium Biura Znaku Przepisowego SEP, ilustracje przedstawiające działalność Stowarzyszenia oraz przedstawił wykłady z elektrotechniki i radiotechniki. Wystawa była tematyczna. Dotyczyła osiągnięć polskiego przemysłu metalowego i przemysłu elektrotechnicznego. Między innymi Fabryka Szpotańskiego wystawiła wyłącznik małoolejowy na napięcie 150 kV. Wprawdzie wyłącznik był produkowany na licencji francuskiej, ale zawierał stosunkowo dużo polskiej myśli technicznej: izolatory, przekładniki, odłącznik, napęd. Już później polski przemysł, produkując wyłączniki najwyższych napięć, wszystkie na licencji, nie wprowadził tak dużo polskiej myśli technicznej, jak to zrobił K. Szpotański w FAE.
W 1937 r. w Warszawie, odbyło się IX Walne Zgromadzenie SEP, gospodarzem zgromadzenia był Wiktor Przelaskowski, prezes OW SEP. Na tym zgromadzeniu, poza częścią dotyczącą statutowej działalności stowarzyszenia, delegaci odnieśli się do sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Tu szczególnym przykładem może być referat wygłoszony przez Kazimierza Szpotańskiego pt. „Widoki rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego”. Było to największe zgromadzenie uczestników w dotychczasowej historii stowarzyszenia, ponad 600. Uczestniczyło w nim 432 członków SEP, w tym 256 członków z OW SEP reprezentujących 585 członków oddziału. Ponadto w zgromadzeniu uczestniczyło ponad 200 gości, reprezentujących inne stowarzyszenia oraz urzędy państwowe i miasta Warszawy. W okresie tego zjazdu odbyło się kilkanaście wycieczek do zakładów elektrotechnicznych działających na terenie Warszawy i w miejscowościach podwarszawskich.
W 1937 r. nastąpiła też duża aktywność Oddziału Warszawskiego, wykraczająca poza normalną działalność stowarzyszeniową. Przedstawiciele Oddziału wzięli udział w I Polskim Kongresie Inżynierów we Lwowie. Kilku członków Oddziału weszło w skład Komisji Patentowej powołanej do przygotowania projektu nowelizacji ustawy patentowej w Polsce.
W 1937 r. została powołana Komisja Porozumiewawcza w sprawie ustalenia zasad połączenia trzech stowarzyszeń elektryków - Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP); Stowarzyszenie Teletechników Polskich (STS), działające od 1920 r., a wcześniej Koło Teletechników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie; Związek Polskich Inżynierów Elektryków (PZIE), założony w 1932 r. - w jedną organizację. W skład komisji weszli: Janusz Groszkowski i Józef Podoski (SEP), Stanisław Ignatowicz i Stanisław Kuhn (STS)) oraz Stanisław Judycki i Marian Krahelski (ZPIE). Jednak porozumienie przeciągało się w czasie mimo, że pierwsza uchwała w tym temacie została podjęta już w 1924 r. na zebraniu założycielskim Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. Wnioskodawca tej uchwały prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki zmarł w 1931 r. Ostatecznie 17 grudnia 1938 r. na wspólnym zebraniu prezesów stowarzyszeń – Kazimierza Szpotańskiego z SEP, Stanisława Ignatowicza z STP i T. Todtleben z ZPIE – omówiono zasady połączenia tych organizacji, co zostało zatwierdzone uchwałami podjętymi na zebraniach ogólnych poszczególnych stowarzyszeń. W przypadku SEP była to uchwała podjęta w czerwcu 1939 r. na XI Walnym Zgromadzeniu SEP w Katowicach.
W sobotę 18 marca 1938 r., w godzinach rannych wybuchł pożar w pałacu Kronenberga, gdzie mieściła się siedziba ZG SEP i OW SEP oraz Biblioteka Centralna SEP, Laboratorium Biura Znaku Przepisowego SEP i redakcja Przeglądu Elektrotechnicznego. Zniszczenia powstałe w wyniku pożaru były duże. Spłonął dach pałacu oraz dwie sale zajmowane przez SEP i centrala telefoniczna SEP. Pozostałe pomieszczenia, w tym Biblioteka Centralna, zostały zalane wodą. Jednak to nie był koniec pożarów w pałacu. Na początku września 1939 r. pałac został zbombardowany bombami zapalającymi i spłonęło całe jego wyposażenie.
W dniach 26-30 czerwca 1938 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie SEP w gmachu Dworca Morskiego w Gdyni oraz na Bałtyku na statku m/s „Piłsudski/’ w rejsie Gdynia – Sztokholm, ze zwiedzaniem zakładów ASEA i ponownie na statku m/s „Piłsudski/’ w rejsie Sztokholm – Dworzec Morski w Gdyni. W Zgromadzeniu udział wzięło ok. 1000 osób, w tym przedstawiciele SEP, STP, ZPIE i innych stowarzyszeń oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W rejsie statkiem udział wzięło 770 osób. W większości byli to członkowie SEP ( 360 osób) wraz z rodzinami.
Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego w 1939 r, wybrało dr Stanisława Wachowskiego na prezesa OW w kadencji 1939/40. Był on 6 z kolei Prezesem. Przed byli: Felicjan Karśnicki (1920-27); Kazimierz Straszewski (1928, 1934-36); dr hab. Roman Podoski (1929-33), Kazimierz Straszewski (1934-36), Wiktor Przelaskowski (1937-1938).
W dniach 18-23 czerwca 1939 r. w Katowicach i w Cieszynie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Członków SEP. Było to ostatnie zgromadzenie przed wojną. SEP został zdelegalizowany przez okupanta. Jednak w czasie wojny działał w konspiracji.

4. Podsumowanie
Według oficjalnych danych na 1 czerwca 1938 r. Oddział Warszawski miał 598 członków zwyczajnych, Liczba ta znacznie wzrosła do końca 1938 r. i na początku 1939 r. Według danych jakie przedstawiał w swoich notatkach kol. Jan Jagoda (wieloletni przew. KH OW i przew. CKH SEP w latach 2006-10), na wiosnę 1939 r., a więc bezpośrednio przed XI Walnym Zgromadzeniem SEP Oddział Warszawski miał 753 członków, a na początku w 1920 r. tylko 41. Największy wzrost nastąpił w latach trzydziestych.
Działalność Koła, a następnie Oddziału Warszawskiego SEP, od 1920 r. poza działalnością organizacyjną stowarzyszenia, skupiała się głównie wokół organizowania posiedzeń odczytowych, wycieczek technicznych i akcji szkoleniowych. Wielu działaczy OW uczestniczyło w pracach Zarządu Głównego. Okres międzywojenny to lata rozdrobnienia organizacji i stowarzyszeń elektryków, z którymi Oddział współpracował lub musiał konkurować. Jak duża była ich ilość, niech świadczy poniższa lista:
Państwowa Rada Elektryczna, Polski Komitet Oświetleniowy, Polski Komitet Energetyczny, Polski Związek Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych, Związek Elektrowni Polskich, Związek Przedsiębiorstw Tramwajowych i Kolei Dojazdowych, (przekształcony w Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce), Organizacja Gospodarki Świetlnej, Inspekcja Elektryczna m st. Warszawy, Polskie Towarzystwo Politechniczne, Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie, Izba Przemysłowo-Handlowa, Grupa Elektrotechniczna w Związku Przemysłowców Metalowych, Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie, Naczelna Organizacja Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Nauk Technicznych, Koło Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej. Do tej listy dochodzi jeszcze 5 stowarzyszeń, które później zostały przyłączone do struktury organizacyjnej SEP.
Działalność członków Oddziału Warszawskiego znalazła uznanie u Władz Państwowych, czego wyrazem były liczne odznaczenia jakie otrzymali. Wysokie odznaczenia za działalność gospodarczą, naukową, szkoleniową lub stowarzyszeniową otrzymali między innymi:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski: w 1929 r. prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki w 1937 r. prof. Konstanty Żórawski; w 1938 r. Leon Staniewicz (1938);
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: w 1929 r. Ludwik Fuks, Mieczysław Kuźmicki, Józef Lenartowicz, Kazimierz Mech oraz doc. Roman Podoski;
w 1938 r. Kazimierz Jackowski, Jan Rzewnicki i Kazimierz Straszewski;
Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski: w 1937 r. Kazimierz Szpotański
Złoty Krzyż Zasługi: w 1937 r. Hilary Dziewulski, Wacław Rosental, Aleksander Sadowski, Stanisław Śliwiński, Ludwik Tołłoczko, Edward Zieliński i Michał Zucker;
w 1938 r. Tomasz Arlitewicz, Tadeusz Czaplicki, Janusz Groszkowski, Janusz Lech Jakubowski, Jan Kadecz, Mateusz Nacholiński, Mieczysław Pożaryski, Jan Surmacki.
Niestety wojna uniemożliwiła dr Stanisławowi Wachowskiemu kierowanie działalnością Oddziału Warszawskiego, jednak kontynuował swoją działalność stowarzyszeniową w utajnieniu przed okupantem. W fabryce Szpotańskiego pracował jako dyrektor kursów KES. Zginął w ostatnim dniu Powstania Warszawskiego.

CDN

 

 

 

Kazimierz Szpotański (1887-1966) był współzałożycielem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prezesem stowarzyszenia w latach 1938/39 i 1939-1946. W okresie międzywojennym stworzył największą w Polsce fabrykę produkującą aparaty elektryczne.

zdjecie

1887 – Kazimierz Tadeusz Szpotański urodził się w dniu 16 grudnia 1867 r.. Ojcem Jego był Kazimierz Roman Szpotański, urzędnik bankowy, matką Jadwiga z Jezierskich. Szpotańscy pochodzą z rodu Duninów, jednego z najstarszych szlacheckich rodów polskich, o wielowiekowych, historycznych tradycjach patriotycznych. Pradziad Kazimierz Szpotański (1787-1859), wachmistrz szwoleżerów gwardii napoleońskiej, był odznaczony przez Napoleona Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej za wybitne męstwo w bitwie pod Lipskiem.

1897 – Rok urodzenia Marii Szpotańskiej z domu Miłkowskiej. Zmarła 17-12- 1983 r. Była urzędniczką bankową. Ślub Kazimierza i Marii odbył się w 1920 r.. Małżeństwu urodziło się dwoje dzieci: córka Krystyna w 1923 r. i syn Jacek w 1927 r.

1905 – Ukończył szkołę średnią w Warszawie i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Technicznej w Mittweida; 

1907 – Ukończył wyższą szkołę techniczną i rozpoczął pracę w fabrykach AEG w Niemczech;

1910 – Wstąpił na uczelnię potocznie zwaną w Polsce jako Politechnika Berlińska, ówczesna nazwa: Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (Königliche Technische Hochschule), zwana też inaczej Wyższa Szkoła Techniczna Charlottenburg, a obecnie Uniwersytet Techniczny w Berlinie ( Technische Universität Berlin ). 

1912 – Ukończył studia uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Ponownie rozpoczął pracę w fabrykach AEG w Niemczech i Rosji (do 1918 r.). Uczestniczył w Zjeździe Techników Polskich w Krakowie. 

1917 – Uczestniczył w Zjeździe Techników Polaków w Rosji, jaki odbył się w Moskwie w dniach 23-28 IX / 6-10 X gdzie pełnił funkcję sekretarza obrad zjazdu.


1918 – K. Szpotański przyjechał do Warszawy. W listopadzie, w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. Mirowskiej 9 zainstalował kilka maszyn do produkcji osprzętu elektrycznego. W dniu 11 listopada do warsztatu została doprowadzona energia elektryczna. Ten dzień uznawał za dzień powstania jego firmy: Fabryka Aparatów Elektrycznych (FAE). Na początku w firmie zatrudnionych było 4 pracowników: Kazimierz Szpotański, Jan Majewski – ślusarz i 2 chłopców. 
         – Wstąpił do Koła Elektryków przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie.

1919 – W dniu  24 marca został wybrany członkiem Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolski Zjazd  Elektrotechników.
        –  W dniu 22 kwietnia K. Szpotański zarejestrował swoją działalność gospodarczą w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Rejestr Handlowy nr RHA 700, pod nazwą firma „Kazimierz Szpotański” z siedzibą w Warszawie ul. Mirowska 9, prowadząca przedsiębiorstwo: fabryka aparatów elektrycznych.
        – Zjazd elektrotechników odbył się w dniach 7-9 czerwca. Zjazd powołał SEP(Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, od 1929 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich), a K. Szpotański wszedł w skład zarządu.

1920 – W dniu 28 kwietnia Kazimierz Szpotański, Stefan Ciszewski i Władysław Tomaszewski zawarli na czas nieokreślony spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed notariuszem Konstantym Dowbór Muśnickim (sygn. 10 nr rep. 799). Kapitał spółki wynosił 500 000 marek.
        – W dniu 28 maja Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB IV-464 pod nazwą „FABRYKA  APARATÓW  ELEKTRYCZNYCH  INŻYNIEROWIE  K. SZPOTAŃSKI  S. CISZEWSKI i S-KA, sp. z ogr. odp.  z siedzibą przy ul. Mirowskiej 9;
        – W grudniu spółka zakupiła działkę wraz z budynkiem, przy ul. Kałuszyńskiej 4 na Kamionku;

1921 – FAE po raz pierwszy wystawiła swoje wyroby na targach – Targi Wschodnie we Lwowie;

1922 – W dniu 28 października siedziba spółki została przeniesiona na ul. Kałuszyńską 4. Została zwiększona liczba udziałowców i podwyższony kapitał udziałowców do 5 mln marek;
        – W grudniu K. Szpotański uczestniczył  w I-Ogólnopolskim Zjeździe Kupców i Przemysłowców Elektrotechnicznych w Toruniu, był członkiem Komisji  Przemysłowo-Handlowej;

1923 – Ze spółki wycofał się S. Ciszewski;
         – Uchwałą ogólnego zgromadzenia wspólników z 30 maja i 5 czerwca firma otrzymała nazwę „Fabryka aparatów elektrycznych K. Szpotański i S-ka, sp. z o. o.”. K. Szpotański podjął decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną, co zostało potwierdzone aktem notarialnym spisanym przed notariuszem J. K. Bierzyńskim.

1924 – Minister Przemysłu i Minister Handlu oraz Skarbu zatwierdzili Statut spółki akcyjnej, co zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 93 z 22 kwietnia 1924 r. 
        – Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem J. K. Bierzyńskim lipcu 1924 r. (RHBXVII 3258) spółka z o.o. wraz aktywami i pasywami przeszła na własność spółki akcyjnej.
        – W dniu 1 lipca przed notariuszem J. K. Bierzyńskim została założona spółka z wyłącznym kapitałem polskim  pod nazwą:
                          „Fabryka Aparatów Elektrycznych K.Szpotański i Ska SP. AKC”.
Kapitał zakładowy spółki wynosił 25 000 złotych polskich podzielony na 2500 akcji. Prezesem zarządu został Wacław Lachert. Spółka  została wpisana do rejestru RHB XVIII-3419 w dniu 5 sierpnia;

1926 – FAE otrzymała złoty medal na VI Międzynarodowych Targach Wschodnie we Lwowie; 

1928 – Na 10. lecie swojej firmy, K. Szpotański wybudował pierwszą z 6. nowych hal  fabrycznych i rozszerzył asortyment produkcji m.in. o liczniki pomiaru energii elektrycznej. Kapitał zakładowy spółki wzrósł do ponad 100 000 zł;

1929 – Na Krajowej Wystawie Przemysłowej w Poznaniu FAE otrzymała dwa  złote medale, przyznane przez ministra i komisarza wystawy  za dotychczasowe  produkty i rozpoczęcie produkcji liczników elektrycznych;
         – FAE  została członkiem zbiorowym SEP;  

1929-1933 – Światowy wielki kryzys gospodarczy. FAE nie tylko nie została zamknięta jak i nie zmniejszyła zatrudnienia, ale w trakcie kryzysu niebywale się wzmocniła. W ciągu 4 lat nastąpił kilkakrotny wzrost kapitału zakładowego;
1932 – Dotychczasowa spółka została  przekształcona w spółkę „FABRYKA  APARATÓW  ELEKTRYCZNYCH  K.SZPOTAŃSKI  i  S-KA SPÓŁKA  AKCYJNA”, z przeważającym kapitałem francuskim, przy czym K. Szpotański pozostał jej dyrektorem. Spółka dysponowała kapitałem zakładowym ok.1,0 mln zł;

1933 – K. Szpotański rozpoczął budowę kolejnych hal fabrycznych, 

1935 – FAE rozpoczęła produkcję aparatury elektrycznej dla portu i elektrowni w Gdynii;

1936 – FAE rozpoczęła produkcję aparatury elektrycznej na napięcie 150 kV;
         – K. Szpotański wybudował budynek mieszkalny dla pracowników FAE, przy ulicy Kamionkowskiej;

1937 – Został odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
         – Został odznaczony Złotą Odznaką Honorową SEP i wybrany członkiem Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrotech.;
         – Został wybrany asesorem w Kole absolwentów szkoły w  Mittweida;
        –  FAE otrzymała Dyplom Honorowy na Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie;

1938 – na X Walnym Zebraniu  SEP K. Szpotański został wybrany prezesem SEP na kadencję 1938/39;
         – K. Szpotański objął funkcję przewodniczącego Grupy Elektrotechnicznej w Polskim Związku Przemysłowców Metalowych;
         – FAE rozpoczęła produkcję aparatów rentgenowskich;
         – FAE otrzymała złoty medal na Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie, za aparaty rentgenowskie;
         – K. Szpotański uruchomił nowy oddział fabryki w 3. halach, w Międzylesiu;

1939 – K. Szpotański zakończył budowę ostatniego budynku produkcyjnego nr 7, na Kamionku;
         – Przygotował fabrykę do produkcji w okresie spodziewanej wojny;

1939 – 1944 w okresie okupacji FAE prowadziła produkcję aparatów elektrycznych. K. Szpotański wyróżnił się szczególną troską o pracowników fabryki. Od miesiąca września przejął obowiązki prezesa SEP, organizacji działającej w okresie wojny w konspiracji. Działał również w Polskim Związku Przemysłowców Metalowych;

1942 – Postanowieniem Niemieckiego Sądu Wyższego w Warszawie z 12 marca 1942 r. (RHB L 7119) K.Szpotański został formalnie wyznaczony zarządcą przedsiębiorstwa dla zabezpieczenia i utrzymania majątku  spółki oraz dyrektorem generalnym;
        – Fabryka dostarczyła aparaturę o napięciu 150 kV na dokończenie budowy przesyłowej linii energetycznej 150 kV, łączącej Elektrownię Wodną w Rożnowie z siecią elektroenergetyczną w Warszawie;
        – W dniu 11 listopada K. Szpotański został aresztowany i uwięziony na Pawiaku do 8 stycznia 1943 r.

1943 – W dniu 14 stycznia Niemcy wyznaczyli Hansa Führer na „Treuhändera”w FAE.

1944 – 10 września Niemcy, wycofując się z prawobrzeżnej Warszawy, zburzyli 5 z 7 budynków produkcyjnych na Kamionku. W dniu 13 września fabryka Szpotańskiego została wyzwolona przez wojska radzieckie i już 20 października przejęta przez zarząd państwowy. K. Szpotański niezwłocznie zajął się odbudową fabryki, choć nie pełnił funkcji dyrektora.

1945 – Na początku roku została uruchomiona produkcja w Międzylesiu. Fabryka Szpotańskiego została formalnie upaństwowiona 23 sierpnia i nazwana „Pierwsza Państwowa Fabryka Aparatów Elektrycznych” (PPFAE), a później – „Zakłady  Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej” (ZWAR)”. K. Szpotański został usunięty z fabryki i zatrudniony jako kierownik działu elektrotechnicznego w Centralnym Zarządzie Przemysłu Metalowego. Jednak w dniu 25 sierpnia został dyrektorem naczelnym PPFAE.
        – W marcu K. Szpotański wznowił jawną działalność SEP. Jednak po włączeniu SEP do Naczelnej Organizacji Technicznej i nowych wyborach, zrezygnował z czynnego udziału w pracach tej organizacji;

1946 – Została uruchomiona produkcja w budynkach fabrycznych PPFAE na ulicy Kałuszyńskiej 4;

1947 – W listopadzie K. Szpotański został zwolniony z pracy w fabryce, jako „relikt kapitalistycznej przeszłości”. Podjął pracę doradcy w  centralnym Zarządzie Przemysłu Elektrotechnicznego.

1949 – Na początku roku został zwolniony z pracy w fabryce, jako były „kapitalista” i otrzymał tzw. wilczy bilet - zakaz pracy w przedsiębiorstwach państwowych na okres 2 lat;

1950 – Założył rodzinną fabrykę materiałów impregnowanych pod nazwą „LABOREL”, ale po kilku miesiącach został zmuszony do jej zamknięcia;

1951 – Otrzymał pracę w Centralnym Zarządzie Biur Projektów Budownictwa Przemysłowego na stanowisku specjalisty elektryka, pracował tam do przejścia na emeryturę w 1960 roku;

1956 – K. Szpotański powrócił do działalności w SEP, był wybierany na Członka Sądu Koleżeńskiego, był inicjatorem powołania Koła Seniorów;

1959 – Zainicjował zorganizowanie w Szczecinie Ogólnopolskiej Konferencji Oświetlenia Zewnętrznego Miast i Osiedli z udziałem ponad 400 specjalistów z kraju i zagranicy; – Na Jubileuszowym XII Zjeździe SEP w Warszawie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

1966 – Kazimierz Szpotański zmarł 10 lipca, został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim;

1969 – Na XVIII WZD w Warszawie, Kazimierz Szpotański został wyróżniony pośmiertnie godnością Członka Honorowego SEP;

1986 – Zarząd Główny SEP ustanowił Medal SEP im. Kazimierza Szpotańskiego, jako wyraz uznania dla  wybitnych zasług w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i ruchu stowarzyszeniowego;

1987 – W rocznicę urodzin K. Szpotańskiego ZWAR wydał pamiątkowy medal upamiętniający założyciela fabryki. Poczta Polska wydała okolicznościową kartę pocztową wprowadzoną do obiegu w czasie XXIV WZD SEP w Gdańsku. Pracownicy ZWAR wykonali 3 jednakowe tablice pamiątkowe. Jedna została umieszczona w budynku dyrekcji, druga na ul. przyległej do zakładu.

1988 – W dniu 4 marca trzecia tablica wykonana przez pracowników ZWAR została umieszczona na ścianie budynku rodzinnego Szpotańskich, przy ul. Promyka 21;

1989 – Imieniem  Kazimierza Szpotańskiego została nazwana ulica w Międzylesiu, tam też uroczyście odsłonięto nową tablicę pamiątkową, wcześniej zainstalowana tablica została skradziona;

2006 – Uchwałą Zarządu Głównego SEP, Oddział Warszawski SEP otrzymał imię Kazimierza Szpotańskiego;

2011 – Tablica pamiątkowa, poprzednio zainstalowana w budynku dyrekcji ZWAR, a następnie zdjęta i przechowywana w Muzeum Techniki, została zabudowana w Domu Technika w Warszawie

2013 – Uchwałą Zarządu Głównego SEP rok 2014 został ogłoszony Rokiem Kazimierza Szpotańskiego.

2014 – Została odsłonięta tablica poświęcona K. Szpotańskiemu w Szczecinie, na ścianie budynku ENEA;
         – Została odsłonięta tablica poświęcona K. Szpotańskiemu w Warszawie, w budynku głównym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, mieszczącej się na terenie byłej fabryki Szpotańskiego na Kamionku.

Kazimierz Szpotański (1887-1966) był jednym z pionierów polskiego przemysłu elektrotechnicznego, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Jego największym osiągnięciem było zbudowanie fabryki aparatów elektrycznych, największej w Polsce, w okresie międzywojennym. Produkty z jego fabryki charakteryzowały się wysokim poziomem technicznym i bardzo długim czasem użytkowania. Osiągnął to przede wszystkim dzięki swojej pracowitości i umiejętności wyzwolenia inicjatyw twórczych u pracowników swojej fabryki. Po wojnie ponad dwudziestu pracowników jego fabryki zasiliło kadrę naukową uczelni technicznych.
Niezależnie istotnym dla osiągnięcia celu były kontakty Kazimierza Szpotańskiego z osobami biznesu i nauki. Kiedy w 1924 r. swoją firmę przekształcał w spółkę akcyjną, prezesem zarządu został  Wacław Lachert.

Z1.Wacław Lachert (1872-1950), 

1

przemysłowiec i filantrop o wyjątkowych umiejętnościach w zakresie organizowania i kierowania przedsiębiorstwami. Od r. 1936 pracował w zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), a w trudnych warunkach wojennych jako prezes Zarządu Głównego PCK
K. Szpotański współpracował z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej. W  1933 r. zatrudnił w fabryce młodego naukowca Wydziału Elektrycznego inż. S. Szpora. Był on asystentem prof. Drewnowskiego. Pracując w fabryce obronił pracę doktorska w 1934 r. Stałym doradcą i konsultantem w fabryce był  prof. Adolf Morawski z Politechniki Warszawskiej. Niezależnie poprzez działalność w SEP utrzymywał przyjacielskie stosunki m.in. z prof. Mieczysławem Pożaryskim (1875-1945), prof. Kazimierzem Drewnowskim (1881-1952), prof. Januszem Groszkowskim ( 1898-1984).
K. Szpotański budował swoją firmę przez cały okres międzywojenny. W czasie wojny dalej nią kierował  i przygotowywał plany  dalszego jej rozwoju w wyzwolonej Polsce. Co więcej, zaraz po wyzwoleniu, wraz z byłymi pracownikami przystąpił do odbudowy zniszczonej fabryki.
Jednak jego doświadczenie i wiedza nie zostały wykorzystane w okresie powojennym. Nowe władze uznały go za człowieka związanego z ustrojem niegodnym socjalizmowi, choć nie należał do żadnej partii politycznej. Został odsunęły od wpływu na rozwój polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Nie pozwolono mu pracować w jego firmie, po wojnie upaństwowionej, powszechnie znanej pod zmienioną nazwą „ZWAR”. 
Zabrano mu cały dorobek materialny, ale nowa władza nie zabrała mu jednego - sympatii i życzliwości od pracowników fabryki i kolegów ze środowiska Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po wojnie utrzymywał przyjazne, a nawet niemal rodzinne stosunki z wieloma z nich. To dodawało mu sił i satysfakcji w codziennym życiu, kiedy nie zawsze miał wystarczające środki na utrzymanie rodziny.
W jednym z listów do prof. Bohdana Walentowicza, byłego pracownika fabryki , napisał:
„ … Do rozwoju FAE przyczyniło się wielu naszych kolegów… Jeżeli więc traktować założenia i prowadzenie FAE jako zasługę, to mnie należałaby się tylko jej cząstka, a i to nie za bardzo, ponieważ wykonałem zaledwie początek zamierzonego programu. Czuje się jednak szczęśliwym, ponieważ pracowałem ze stuprocentowym oddaniem się mojej pracy i nic nie mam sobie do wyrzucenia. Moim olbrzymim zyskiem jest, że zyskałem sympatię i życzliwość znacznej części kolegów, a nawet osób zupełnie mi nieznanych…”.
Bardzo wymownym było uroczyste spotkanie jakie zorganizował prof. Stanisław Szpor  w dniu 14 lipca 1963 r., w swoim mieszkaniu w Gdańsku. Na to spotkanie zaprosił Kazimierza Szpotańskiego wraz z żoną oraz kilku pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. Byli to:
- prof. Kazimierz Kopecki- rektor Politechniki Gdańskiej, 
- prof. Bogdan Walentynowicz - P.A.N; 
- prof. Stanisław Trzetrzewiński – dziekan Wydziału Elektrycznego PG ,
- prof. Tadeusz Lipski – dyr. Instytutu Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych PG;
- Roman Pacewicz - dyrektor CHZ “Elektrim”, 

 

Z2. Spotkanie   dniu 14 lipca1963 r.  

1 duze

 

w Gdańsku w mieszkaniu prof. Stanisława  Szpora :od lewej Maria Szpotańska, Kazimierz Kopecki, Tadeusz Lipski, Bogdan Walentynowicz, Kazimierz Szpotański, Stanisław Trzetrzewiński, Roman Pacewicz, Roman Sączka i pani Kopecka. Zdjęcie wyk. Stanisław Szpor.
K. Szpotański bardzo interesował się powojennym losem swoich byłych pracowników. Często rozmawiał z nimi na temat ich przyszłości. W kilkunastu przypadkach ich nowym miejscem pracy stały się wyższe uczelnie, gdzie dochodzili do stanowisk profesorskich. Był zapraszany na Politechnikę Gdańską i Politechnikę Warszawską. Uczestniczył w publicznych rozprawach doktorskich.

 

Z3. Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Bohdana Walentynowicza 

11 duze

 

w Sali Senatu  Politechniki Warszawskiej w 1963 r. Od prawej Witold Kotowski ( w głębi), Wacław Szymanowski, Jacek Wojtowicz, Stanisław Bolkowski, Kazimierz Szpotański.

A. Profesorowie zaprzyjaźnieni z K. Szpotańskim  
w okresie międzywojennym

Z4. Prof. Mieczysław Pożaryski (1875-1945)

2

 

Panowie M. Pożaryski i K. Szpotański spotkali P.A.N się w Moskwie na Kongresie Techników Polskich w Rosji, odbywającym się we wrześniu 1917 r. W tamtych latach K. Szpotański mieszkał w Charkowie, a M. Pożaryski w Moskwie. Obaj w 1918 roku powrócili do Warszawy. Współpracowali w ramach SEP. Kiedy w 1919 r. została podjęta uchwała o utworzeniu SEP, M. został wybrany Prezesem, a K. Szpotański jednym z członków zarządu nowej organizacji. 
Mieczysław Pożaryski ukończył studia wyższe w Petersburgu (inżynier-technolog) i w Darmstadt (inżynier-elektryk). W latach 1899- 1916 wykładał elektrotechnikę i fizykę w Szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. 
W okresie pierwszej wojny światowej mieszkał w Moskwie i  wykładał w polskim gimnazjum. Uczestniczył w pracach Polskiej Szkoły Naukowej, pracował w fabryce „Dynamo”. Uczestniczył w I Kongresie Techników Polskich w Rosji w  1917 r., gdzie spotkał K. Szpotańskiego. 
W 1918 r. powrócił do Warszawy i rozpoczął wykłady na Politechnice Warszawskiej. W 1919 r. został profesorem zwyczajnym, a w 1920 roku – nadzwyczajnym profesorem PW. 
Był pierwszym dziekanem Wydziału Elektrotechnicznego PW (od 1924 r. Wydziału Elektrycznego). Pełnił to stanowisko w latach 1921–1925, 1934–1935 i 1937–1945. Równocześnie nadal wykładał w szkole Wawelberga i Rotwanda.
W 1919 roku został wybrany pierwszym prezesem nowej organizacji –SEP. Funkcje prezesa pełnił przez wiele lat.
W pierwszych latach okupacji prof. M. Pożaryski uczył fizyki na kompletach liceum w Grodzisku Mazowieckim, gdzie miał swój dom.  W 1942 r. po otwarciu Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej pełnił funkcję kierownika Wydziału Elektrycznego. Po wojnie, już 12 kwietnia 1945 r. rozpoczął pracę na PW. Niestety zmarł nagle 22 kwietnia.

Bolesław Jabłoński (1890- 1956)
Bolesław Jabłoński odbył studia w Instytucie Elektrotechnicznym w Nancy,   tytuł inżyniera uzyskał w 1914 r. Od 1915 r. pracował w  różnych zakładach elektrotechnicznych i w elektrowniach. Między innymi w Charkowie, gdzie poznał Kazimierza Szpotańskiego.
Od 1919 r. zamieszkał w Warszawie. Ożenił się z siostrą żony Kazimierza Szpotańskiego. Pracował między innymi  w Fabryce Szpotańskiego. W Elektrowni Powiśle był kierownikiem Działu Liczników i Legalizacji Liczników. Wykładał w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda. 
Od 1945 r. pracował na Politechnice Warszawskiej. W latach 1946-1947 r. na stanowisku kierownika Katedry Miernictwa Elektrycznego, a od 1950 r. na stanowisku kierownika  Katedry Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych. W 1948 r. uzyskał tytuł docenta, a w 1950 r. profesora nadzwyczajnego.

 

Z6. Prof. Adolf Jan Morawski ( 1895-1940).

3

 

Od 1937 r. stały konsultant i doradca techniczny  Fabryki Szpotańskiego, specjalizacja wyłączniki olejowe.
Profesor nadzwyczajny (1937 r.) urządzeń elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 
Od 1925 r. prowadził badania w dziedzinie sieci i urządzeń elektrycznych oraz elektryfikacji. Przewodniczący podkomisji Polskiego Komitetu Energetycznego, opracowującej projekt elektryfikacji Polski na najbliższe dziesięciolecie. Autor pierwszej w Polsce książki o sieciach elektrycznych - „ Siecie elektryczne i współpraca elektrowni”.
Działacz Stowarzyszenia Techników Polskich. Działacz wielu organizacji technicznych i gospodarczo-przemysłowych, m. in. Komisji Normalizacji i Elektrotechnicznej SEP, przewodniczący grupy elektryfikacyjnej SEP.
Porucznik rezerwy, zginął w obozie 16-04-1940 r. i został pochowany w Katyniu. Był jednym z czterech pracowników lub współpracowników fabryki, którzy zginęli w Katyniu (inż. Zygmunt Brzeziński, Bohdan Kuliński, inż. Ryszard Winsze).

 Z7. Prof. Kazimierz Drewnowski (1881-1952)

4


Prof. Kazimierz Drewnowski współpracował z K. Szpotańskim w ramach działalności w SEP zarówno w okresie międzywojennym jak i podczas wojny.  Był częstym gościem w domu Kazimierza Szpotańskiego.  Po wojnie często zapraszał  Kazimierza Szpotańskiego  do swojego  mieszkania, mieszczącego się na terenie Politechniki Warszawskiej. Panowie spotykali się razem z żonami i nazywali to spotkaniami czwartkowymi.
Prof. K. Drewnowski studiował na politechnikach we Lwowie, Zurychu i w Darmstadt, specjalizował się w dziedzinie techniki wysokich napięć. 
W latach 1905-09 pracował w założonej przez Ignacego Mościckiego fabryce kondensatorów elektrycznych we Fryburgu w Szwajcarii oraz w oddziale firmy "Siemens-Schuckert" w Wiedniu i we Lwowie. Od 1907 był adiunktem Katedry Elektrotechniki w Szkole Politechnicznej we Lwowie.  Był współtwórcą polskiego Słownika Elektrotechnicznego wydanego w ramach Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. 
W czasie pierwszej wojny światowej był organizatorem wojskowych oddziałów łączności. Po wojnie został szefem służb łączności i komendantem Głównej Szkoły Artylerii i Inżynierii w Warszawie. 
Był współinicjatorem powstania Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej. W 1923 r. zorganizował Zakład Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć oraz Laboratorium Wysokich Napięć, pierwszą tego typu placówkę w Polsce. 
W 1939 roku został wybrany Rektorem Politechniki. Uczelnia w czasie wojny działała w konspiracji. K. Drewnowski kierował uczelnią do listopada 1942 roku, kiedy to został aresztowany i  wywieziony do Majdanka, a następnie  i Dachau. W Dachau uratował siebie i więźniów obozu kiedy skontaktował się z wojskiem amerykańskim poprzez radio własnej konstrukcji. W 1945r. w  Brukseli założył Ośrodek Studiów Wyższych Polskich, w którym kształcono zdemobilizowanych żołnierzy polskich.  Po powrocie do kraju w 1947 r. podjął pracę na Politechnice Warszawskiej na stanowisku kierownika Katedry Miernictwa Elektrycznego, zastępując na tym stanowisku inż. Bolesława Jabłońskiego.
Był wiceprezesem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz  współzałożycielem i wiceprezesem Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE). Był również:  członkiem Koła Inżynierów Doradców i Inżynierów Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie,  przewodniczącym Komisji Elektrycznej w Towarzystwie Naukowym Warszawskim.
Był współzałożycielem (1919) i członkiem honorowym Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), współinicjatorem powstania Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. 

Z8. Jan Obrąpalski (1881-1958)

5


Współpraca pomiędzy J.Obrąpalskim a K. Szpotańskim dotyczyła działalności w SEP, szczególnie w okresie okupacji. Po wojnie J. Obrąpalski powrócił na Śląsk. Często przyjeżdżał do Warszawy i wtedy nocował u państwa Szpotańskich.
Jan Obrąpalski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Technologicznego w Petersburgu w 1904 r., a następnie studiował elektrotechnikę i termodynamikę na Politechnice w Berlinie Charlottenburgu (1906).
Pracę zawodową rozpoczął w 1908 r. w firmie Siemens w Sosnowcu, jako inżynier przy montażu maszyn i urządzeń elektrycznych. W 1911 r. przeniósł się do pracy w Towarzystwie Górniczym Saturn w Czeladzi. W tym samym roku był współzałożycielem  Koła Elektrotechników w Sosnowcu, przy  Sekcji Górniczo-Hutniczej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Po zjeździe założycielskim SEP  koło w  Sosnowcu przystąpiło do SEP. 
W latach 1929-1934 był przewodniczącym Koła Energetyków przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Woj. Śląskiego w Katowicach.
Działalność dydaktyczną  i naukowa rozpoczął w 1924 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w 1928 r. został docentem.
W 1929 r. doc. J. Obrąpalski objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych (SDKP) w Katowicach. W kadencji 1934/1935 był prezesem SEP. W latach 1936 - 1939 wykładał w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach.
W 1939 r. tuż przed wkroczeniem Niemców wyjechał z Katowic. W Warszawie nawiązał kontakt z K. Szpotańskim i w porozumieniu z nim zorganizował 12-osobowy zespół, który pod jego kierownictwem opracował Program Elektryfikacji Polski. Główne tezy tego projektu przedstawił po wojnie, w odczytach wygłoszonych  dnia 04.12.1945 r. w Warszawie i 07.03.1946 r. w Katowicach.
Brał czynny udział w restytucji działalności SEP. W marcu 1945 r., został członkiem Tymczasowego Zarządu Głównego.
W 1946 r. otrzymał stanowisko  profesora kontraktowego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W latach 1947-1948 był prodziekanem Wydziału Elektrycznego.  W 1948 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1956 r. profesorem zwyczajnym. 
W 1956 r. został kierownikiem Katedry Elektryfikacji Zakładów Przemysłowych.

Z9. Włodzimierz Szumilin (1901-1977)

6


Współpraca pomiędzy W. Szumilinem a K. Szpotańskim dotyczyła działalności w SEP. Niezależnie, w okresie międzywojennym  W. Szumilin pracował w instytucjach związanych z elektryfikacją Mazowsza. Propagował aparaty elektryczne wyprodukowane w FAE. Często odwiedzał fabrykę.  
W Szumilin w okresie międzywojennym był współuczestnikiem budowy Elektrycznej Kolei Dojazdowej EKD Warszawa-Grodzisk oraz dyrektorem Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK). Projektował  sieci elektryczne i stacje transformatorowe.
Po wojnie był zastępcą naczelnego dyrektora i dyrektorem ds. odbudowy ZEORK-u. 
Był prezesem SEP w latach 1947-49. Równolegle rozwijał działalność naukową. Prowadził wykłady z dziedziny sieci i urządzeń elektrycznych na Politechnice Warszawskiej, Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki Wawelberga i Rotwanda. W 1946 r. został mianowany kierownikiem organizatorem Katedry Sieci Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym PW. Był współorganizatorem i dyrektorem naukowym Instytutu Elektrotechniki. Uczestniczył czynnie w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji elektrycznych i energetycznych. Przewodniczył Polskiemu Komitetowi Wielkich Sieci Elektrycznych, był wiceprzewodniczącym i stałym członkiem rady zarządzającej Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE) oraz jej przewodniczącym honorowym, członkiem Międzynarodowego Związku Wytwórców i Rozdzielców Energii Elektrycznej (UNIPEDE), Sekcji Grupy Energetyki PAN, ekspertem Komitetu Elektrotechniki PAN.

Z10. Kazimierz Kopecki   (1904-1984)

7


K. Kopecki był pracownikiem Pomorskiej Elektrowni „Gódek”, zajmował się taryfami opłat za energię elektryczną. Poprzez ówczesnego dyrektora elektrowni A. Hoffmanna zapoznał się z K. Szpotańskim. Obaj współpracowali w SEP.
K. Kopecki (ur. 28 kwietnia 1904 w Morawsku, zm. 11 marca 1984 w Gdańsku) – inżynier elektryk, profesor i rektor Politechniki Gdańskiej, bezpartyjny poseł na Sejm PRL III i IV kadencji.
W 1928 r. ukończył studia na  Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Już od 1927 pracował jako asystent w Laboratorium Pomiarów i Maszyn Elektrycznych, prowadząc ćwiczenia dla studentów III i IV roku. W latach 1928-1938 pracował w Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek”, najpierw jako inżynier, później – kierownik działu. Poprzez dyrektora elektrowni A. Hoffmanna poznał Kazimierza Szpotańskiego. 
Zajmował się problemami ekonomicznymi elektryfikacji kraju oraz wprowadzaniem nowoczesnej taryfy opłat za energię elektryczną. Uczestnik, budowy elektrowni  wodnej w Gródku i Żurze, parowej w Gdyni oraz   elektryfikacji Pomorza. Był także dyrektorem Elektrowni i Tramwajów Miejskich w Toruniu.
We wrześniu 1939 został komendantem obrony cywilnej Torunia. Podczas II wojny światowej pracował w Krakowie jako robotnik w Elektrowni Miejskiej.
Od kwietnia 1945 zamieszkał w Gdańsku, gdzie wziął czynny udział w odbudowie, uruchomieniu i organizacji Politechniki Gdańskiej. Zorganizował Wydział Elektryczny, na którym wykładał od listopada 1945 i którego dziekanem był w latach 1945-1950. W 1946 został powołany na profesora nadzwyczajnego, w 1950 na Politechnice Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1958 otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.
W latach 1951-1954 i w roku akademickim 1959/1960 pełnił funkcję prorektora Politechniki Gdańskiej, zaś w latach 1954/1955 i 1960-1966 rektora tej uczelni. 
Od 1945, przez 24 lata był kierownikiem Katedry Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, przemianowanej później na Katedrę Elektroenergetyki. Z katedry tej wyłoniły się w latach późniejszych: Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1957), Katedra Automatyki (1966) i Ośrodek Obliczeniowy (1966). W 1969 z połączenia kilku katedr utworzono Instytut Elektroenergetyki i Automatyki, którego dyrektorem był aż do przejścia na emeryturę w 1974.
W latach 1961-69 był posłem na Sejm PRL. Od 1968 przewodniczącym Frontu Jedności Narodu, a od 1969 – Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej NOT. Od 1969 r. członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
W 1978 opracował dwutomową ekspertyzę nt. zagadnień paliwowo-energetycznych i surowcowych. Był autorem ponad 300 prac z dziedziny energetyki, wieloletnim przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN, wieloletnim członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, członkiem honorowym Uniwersytetu w Manchester (W. Brytania). W latach 1970–75 był także członkiem Komitetu Badań i Prognoz PAN „Polska 2000”.
W 1975 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.

Z 11. Stanisław Trzetrzewiński (1901-1964)

8


Współpraca pomiędzy S. Trzetrzewińskim a K. Szpotańskim dotyczyła działalności w SEP.
S. Trzetrzewiński studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jeszcze podczas studiów (  1925 r.) został asystentem w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć. Na stanowisku asystenta w Politechnice Warszawskiej pracował do roku 1934. W latach 1929 - 1930 był radcą technicznym w Urzędzie Patentowym w Warszawie w zakresie wynalazków z miernictwa elektrycznego, wysokich napięć, materiałów magnetycznych i lamp. W 1934 r. inż. S. Trzetrzewiński przeniósł się do Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie.
W czasie wojny prowadził przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne i był rzecznikiem patentowym. Po wojnie od 1 listopada 1945 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Katedrze Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć na Wydziale Elektrotechnicznym. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału (1956-1959) a potem, od  1959 r. do 1964 r. funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego. Uczestniczył w uroczystym spotkaniu z K. Szpotańskim w Gdańsku w 1963 r.
Do SEP należał od 1929 r. Był sekretarzem obrad sekcji miernictwa podczas pierwszego wspólnego zjazdu elektryków polskich i czeskich w Warszawie (1933). Od 1935 r. był członkiem Komisji Przyrządów SEP, a od 1937 r. członkiem Komisji Patentowej i jej podkomisji redakcyjnej przy Zarządzie Głównym SEP. Z ramienia SEP został członkiem ogólnokrajowej Komisji Patentowej, którą powołano wówczas w celu nowelizacji polskiego prawa o wynalazkach.

Z12. Prof. Janusz Groszkowski (1898-1984)

9


Prof. Janusz Groszkowski zajmował się elektroniką i radiotechniką. Ukończył Politechnikę Warszawską (1919) i Oficerską Szkołę Łączności w Paryżu (1922). Otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego ( 1929) i prof. zwyczajnego ( 1935), związany przede wszystkim z Politechniką Warszawską.  Był członkiem SEP od 1919 r. i prezesem SEP (1936/37). Jego współpraca z K. Szpotańskim dotyczyła działalności w SEP.
Po wojnie był Przewodniczącym Polskiej Akademii Nauk (1962-1971) , bezpartyjnym posłem na Sejm (1972-1976), przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1971-1976) oraz zastępcą przewodniczącego Rady Państwa (1972-1975). w 1976 roku Janusz Groszkowski zrzekł się funkcji państwowych. Był to protest
przeciw zachowaniu niektórych ówczesnych decydentów i Prokuratury Generalnej. 
W październiku 1980 roku podczas Sesji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego PAN prof. J. Groszkowski wygłosił przemówienie na temat moralnych powinności uczonych oraz wypaczeń, jakie nastąpiły w środowisku naukowym w Polsce, w latach siedemdziesiątych.

Z13.Prof. Roman Podoski (1873- 1954) 

10


Roman Podoski (ur. 15 sierpnia 1873 w Dąbrowicach k. Lwowa, zm. 23 listopada 1954) – polski uczony elektryk, pionier elektryfikacji polskich kolei, profesor Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Ukończył gimnazjum księży Pijarów w Tarnopolu, następnie studiował na Politechnice Lwowskiej, jednak w 1893 przeniósł się na Wydział Elektromechaniczny Politechniki w Zurychu ( ukończył w 1896 r ). Pracował w wielu firmach, w wielu miastach – Zurych, Kolonia, Katania, Kijów, Kniaży, Warszawa, Chorzów, Kraków, Gdańsk. Wykładał: na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Wawelberga i Rotwanda, w Akademii Górniczej. 
Habilitacje uzyskał w 1923 r.,  był profesorem tytularnym na Politechnice Warszawskiej (1933), profesorem zwyczajnym (1946).
W jego kontaktach z Kazimierzem Szpotańskim można wyróżnić kilka istotnych zdarzeń. Obaj panowie byli współzałożycielami SEP i obaj byli prezesami stowarzyszenia. Profesor odwiedzał Fabrykę Szpotańskiego. Fabryka wyprodukowała specjalną serię bezpieczników prądu stałego o napięciu 3000 V, dla warszawskiego węzła kolejowego, którego elektryfikacja nastąpiła z inicjatywy profesora. W 1939 r. w Nowym Jorku odbywała się Światowa Wystawa. Na tej wystawie produkt Fabryki Szpotańskiego – transformator Mierniczy 400 kV, otrzymał srebrny medal. W tym czasie prof. R. Podoski przebywał w Nowym Jorku. To on odebrał medal, przywiózł do Polski i przekazał go Kazimierzowi Szpotańskiemu.

B. Pracownicy Fabryki Szpotańskiego - po wojnie 
pracownicy naukowi
Z grona pracowników Fabryki Szpotańskiego, z okresu przedwojennego i okresu wojny, wyszli znani organizatorzy, profesorowie i docenci wyższych uczelni w okresie powojennym.

Z14. Kazimierz Bonawentura Auleytner (1914 - 2006)  

11


Studiował na Politechnice Warszawskiej, tytuł inż. elektryka uzyskał w  1939 r. W 1941 r. został zatrudniony w Fabryce Szpotańskiego,  na stanowisku kierownika laboratorium konstrukcji technicznych. Po wojnie w latach 1949-1958 w upaństwowionej Fabryce Szpotańskiego  pełnił obowiązki kierownika fabrycznego Laboratorium Wysokich Napięć.
Jednocześnie w roku 1949 r. rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W latach 1976-1989 pracował w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym. W   1979 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.
W latach 80. pełnił obowiązki Kierownika Katedry Elektroenergetyki P. Lubelskiej.

Roman Barański (1914-1986)
Docent inż. elektryk wysokich napięć i elektropneumatyki, pracował w ośrodkach naukowych na Śląsku i w Łodzi. Studia na  Politechnice Warszawskiej ukończył w 1939 r. Następnie pracował w Fabryce Szpotańskiego na Kamionku. Po wojnie w 1945 r. został delegowany do Katowic jako doradca dyrektora w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów. W latach 1951-56 wykładał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, będąc równocześnie  pracownikiem na stanowisku docenta w Instytucie  Energetyki w Katowicach. W latach 1956 – 72 pracował Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1966-68 był prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Działał  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Instytucie Energetyki i w Centrum Naukowym Kolejnictwa. Współpracował z przemysłem, m.in. z jego inicjatywy i pod jego nadzorem w Łódzkich Zakładach Radiowych podjęto produkcję półprzewodnikowych elementów cyfrowych.

Stanisław Dzieżbicki (1910-1988)
Twórca łódzkiej szkoły naukowej aparatów elektrycznych, współtwórca Politechniki Łódzkiej. 
Odbył studia na Oddziale Elektrycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Tam też w 1934 r., jeszcze jako student, rozpoczął swoją działalność dydaktyczną i naukową jako młodszy asystent w Katedrze Maszyn Elektrycznych, pod kierunkiem znanego szerokiemu kręgowi elektryków prof. dr. K. Idaszewskiego.
W 1937 r. podjął pracę w Biurze Technicznym Fabryki Szpotańskiego. Jako jeden z konstruktorów fabryki inż. S. Dzierzbicki wdrażał licencje lub opracowywał szereg nowych w Polsce typów aparatów wysokiego napięcia i uruchamiał ich produkcję, w tym wyłączników powietrznych, odłączników i bezpieczników. W czasie wojny pracował przy montażu aparatów niskiego napięcia, później ponownie w Biurze Technicznym, a w 1942 r. został kierownikiem Działu Rozdzielni tejże fabryki. Projektował m. in. wyłącznik i odłączniki, a także kierował montażem rozdzielnic. Jednocześnie projektował szereg rozdzielni wysokiego napięcia i prowadził prace z zakresu normalizacji i katalogowania produkcji fabryki. 
W marcu 1945 r. przeniósł się wraz z żoną i matką do Łodzi, gdzie na polecenie Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego zajmował się uruchamianiem działów montażowych w  Państwowej Fabryce Aparatów Elektrycznych (późniejszego „Elesteru").
  W październiku 1945 r. rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. W 1955 r. uzyskał tytuł docenta. W 1962 r. został wybrany Dziekanem Wydziału Elektrycznego, którą to funkcję pełnił do r. 1966 r. W 1964 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Z17. Mieczysław Eisele ( 1909-1979)

12


Mieczysław Eisele w czasie wojny przyjechał ze Lwowa do Warszawy i pracował w Fabryce Szpotańskiego, między innymi prowadził wykłady na kursach KES. W 1945 r. jako pracownik Fabryki Szpotańskiego został skierowany przez Tymczasowy Państwowy Zarząd  Fabryki do uruchamiania aparatów rentgenowskich w ośrodkach służby zdrowia na Mazurach. Wtedy w Olsztynie powstawała Akademia Rolniczo Techniczna. Mgr. inż M. Eisele zaproponowano pracę  w  akademii na stanowisku profesora i do tego mieszkanie. Szpotańscy często odwiedzali państwa Eisele w Olsztynie.
Prof. Mieczysław Eisele urodził się w Saratovie. Ukończył Politechnikę Lwowską, gdzie przez kila lat pracował. W czasie wojny pracował w FAE. Po wojnie w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie. Równolegle do nowej pracy był kierownikiem Katedry Maszynoznawstwa Mleczarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, do 1952 r. Był specjalistą w zakresie urządzeń i aparatury w przemyśle spożywczym, a w szczególności w przemyśle mleczarskim. W latach 1953-60 był dziekanem Wydziału Nauki o Żywności. 
Prof. M. Eisele miał dużo innych zainteresowań. W 1946 r. był współzałożycielem koła łowieckiego „Głuszek”, a od 1949 r. członkiem Yacht Klubu Polska Olsztyn .

Z18. Włodzimierz Gogolewski (1909-1971)

13


Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, który ukończył 20. czerwca 1933 r., uzyskując tytuł inżyniera elektryka. W latach 1933-34 odbywał czynną służbę wojskową. Pracę zawodową rozpoczął w 1934 r. w Polskim Związku Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych. Następnie pracował w Warszawskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów oraz w Polskich Zakładach Skody w Warszawie w charakterze konstruktora transformatorów i maszyn elektrycznych, a od lipca 1936 r. do marca 1938 r. w Fabryce Szpotańskiego, na stanowisku konstruktora przyrządów rozdzielczych.
Uczestniczył w  kampanii wrześniowej, w dniu 8. października 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. W kilku obozach jenieckich przebywał do kwietnia 1945 r. W niewoli rozpoczął pracę dydaktyczną, wygłaszając w ramach działalności SEP cykle odczytów dla elektryków na temat eksploatacji i uszkodzeń maszyn elektrycznych. W obozie Oflag IIc był współorganizatorem Kursów Politechnicznych dla studentów lat wyższych Wydziałów Elektrycznych.
W maju 1945 r. Przyjechał do Wrocławiu. W latach 1945-1950 pracował w przedsiębiorstwie instalacji elektrycznych „Elektrosprzęt”, którego był współwłaścicielem. 
W sierpniu 1948 r. rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Techniki Wysokich Napięć jako starszy asystent, a następnie adiunkt. Od marca 1952 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego WSI. Po połączeniu WSI z Politechniką Wrocławską pełnił w latach 1955-1960 funkcję kierownika Studium Wieczorowego Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej z tytułem zastępcy profesora.
Jednocześnie od marca 1951 r. pracował w BPiSPUE  Elektroprojekt Wrocław na stanowisku starszego projektanta, kierownika pracowni i kierownika wrocławskiej ekspozytury. Od października 1961 r. był starszym wykładowcą w Katedrze Urządzeń Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. W listopadzie 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Od września 1968 r. był kierownikiem Zakładu Elektrycznych Urządzeń Górniczych w ramach powołanego Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.
Działalność społeczną rozpoczął jeszcze przed wojną: od 1933 r. w Związku Polskich Inżynierów Elektryków, a następnie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Po przybyciu do Wrocławia w 1945 r. brał czynny udział w pracach komitetu organizacyjnego Wrocławskiego Oddziału SEP i był jednym z członków założycieli Oddziału SEP, który powstał we wrześniu 1946 r. We Wrocławskim Oddziale SEP, w latach 1952-1953 i 1961-1969 pełnił funkcję wiceprezesa, a w latach 1969-1971 był prezesem Oddziału.

Z19. Zdzisław Grunwald (1911-1996)

14


Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1937 r. Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Szpotańskiego, gdzie pracował do wybuchu Powstania Warszawskiego. Specjalizował się w napędach dźwigowych, był cenionym projektantem. W czasie wojny pojął działalność konspiracyjną, przyjął pseudonim „Zych”. Był dowódcą  plutonu nr 239 ruchu oporu zgrupowania „Żubr” AK, złożonego z pracowników Fabryki Szpotańskiego. Został ranny w dniu 30-09-1944, a następnie wywieziony do Niemiec.
Po wojnie pracował w Państwowych Zakładach Dźwigowych oraz na stanowisku docenta w Katedrze Dźwigów Politechniki Łódzkiej. Od 1950 r. na Politechnice Warszawskiej. Pełnił tam różne funkcje będąc od 1964 r. kierownikiem Katedry Napędów Elektrycznych, a następnie po reorganizacji struktury Wydziału, kierownikiem Zakładu Elementów Automatyki i Automatyki Napędów, wchodzącego w skład Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Był prodziekanem oraz pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w komisjach senackich i wydziałowych. Angażował się bardzo w prace nad powołaniem Wydziału Elektrycznego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Od 1964 r. był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ds. łączności z Wyższą Szkołą Inżynierską w Lublinie. Przez kilkanaście lat zatrudniony był również w WSI. w Lublinie, a później w Politechnice Lubelskiej.

Z20. Alfons Hoffmann (1885-1963), profesor

15


Alfons Hoffmann był zaprzyjaźniony z Kazimierzem Szpotańskim, zarówno poprzez działalność w zakresie elektryfikacji Polski jak i stowarzyszeniową w SEP. Obaj byli prezesami SEP w kolejnych kadencjach. Po raz pierwszy współpracowali ze sobą w 1922 r. na I-Ogólnopolskim Zjeździe Kupców i Przemysłowców Elektrotechnicznych w Toruniu.  Kiedy w 1924 r. K. Szpotański przekształcił swoją fabrykę w spółkę akcyjną A. Hoffmann był członkiem zarządu spółki. Kiedy A. Hoffmann uruchomił Fabrykę Grzejników, K. Szpotański promował jej wyroby. W okresie wojny K. Szpotański zatrudnił A. Hoffmanna, pod pseudonimem „Hamerski”  w Międzylesiu na stanowisku kierownika kuźni, chroniąc go przed prześladowaniami niemieckimi. 
Alfons Hoffmann ukończył Politechnikę Gdańską. Był działaczem państwowym i społecznym.  W swojej działalności  społecznej aktywnie działał w  towarzystwie śpiewaczym w Gdańsku i na także w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ . W latach 1918 - 1920 działał na rzecz powrotu Pomorza do odrodzonej Polski. 
Był twórcą pierwszego w Polsce systemu wysokich napięć (60 kV) - na Pomorzu, kierował budową  wielu elektrowni wodnych. Był dyrektorem Śląskich Zakładów Elektrycznych, prezesem Związku Elektrowni Polskich. W kadencji 1937-1938 był prezesem SEP.
Po wojnie współpracował z prof. Kazimierzem Kopeckim. W latach 1949-1955 podjął pracę dydaktyczną na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Elektroenergetyki. Prowadził wykłady i projektowanie z sieci elektrycznych, grzejnictwa i z elektrowni wodnych. W 1956 r. podjął prace w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W tym czasie został również członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz członkiem Komitetu Elektryfikacji Polski. W 1957 r. został uhonorowany tytułem profesora nadzwyczajnego i odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Kaszuba Adam (1903-1991
Dyplom inżyniera uzyskał w Politechnice Warszawskiej w 1931 r. Do wybuchu wojny pracował w Elektrowni Łaziska, a następnie w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego.
Wojnę spędził w Wilnie. Od 1946 r.  mieszkał w Sopocie. Kierował odbudową oraz budową obiektów elektroenergetycznych, był też  nauczycielem w Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych. Od 1950 r. do emerytury (1968) był głównym specjalistą elektrykiem w Gdańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego.
Równolegle pracował na stanowisku zastępcy profesora na Politechnice Gdańskiej (1952 – 1967). Wykładał oświetlenie oraz instalacje elektryczne. Od roku 1959 był kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa  w SEP O. Gdański.

Z22. Witold Kotowski (1900-1986)

16


Inżynier W. Kotowski w czasie wojny był wykładowcą na kursach KES w Fabryce Szpotańskiego.
Po wojnie, od 1946 r. był zastępcą profesora w Katedrze  Podstaw Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej.
Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1946). Członek PTETiS, a  w latach 1961-63 przewodniczący  Prezydium Zarządu Oddziału Warszawskiego. W latach 1964-69 był pełnomocnik Dziekana  Wydziału Elektrycznego ds. WSI w Białymstoku.

Janusz Lechosław Maksiejewski 
Po ukończeniu studiów Janusz Lechosław Maksiejewski pracował w Fabryce Szpotańskiego. Po wojnie przeniósł się do Łodzi, gdzie pracował  na Politechnice Łódzkiej. Po kilkunastu latach powrócił do Warszawy i pracował na stanowisku docenta na  Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, do 1966 r. Był też starszym wykładowcą w  University of Salford, Department of Electrical Engineering (W. Brytania).

Z24.Czesław Mejro (1908-1986)

17


Profesor Czesław Mejro urodził się 31 stycznia 1908 w Warszawie. W roku 1932 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Brał udział w projektowaniu linii energetycznej 150 kV Mościce - Starachowice. W latach 1936 - 1944 pracował w Fabryce Szpotańskiego na Kamionku i w Międzylesiu , z przerwą na udział w kampanii wrześniowej 1939, będąc uczestnikiem obrony Modlina. Uczestniczył w przygotowywanym w konspiracji Projekcie Elektryfikacji Polski. W 1944 roku został wywieziony wraz z urządzeniami Fabryki K. Szpotański do Wiednia, gdzie do wyzwolenia pracował jako robotnik.
Po drugiej wojnie światowej był naczelnym dyrektorem Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Mazurskiego w Olsztynie. Od początku 1946 roku rozpoczął działalność dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej, równocześnie biorąc udział w projektowaniu i nadzorowaniu wykonawstwa urządzeń elektrycznych gmachów Elektrotechniki, Fizyki, Głównego, Chemii, Lotniczego i Techniki Cieplnej. W 1950 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Elektrycznym, w latach 1951 - 1952 był prodziekanem, a w latach 1952 - 1954 dziekanem Wydziału Elektrycznego, w latach 1954 - 1955 był także prorektorem. Od 1962 pracował w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału MEiL w Katedrze Energetyki Jądrowej, następnie w Katedrze Siłowni i Gospodarki Energetycznej, od 1965 roku był kierownikiem Zakładu Gospodarki Energetycznej. 
W 1966 r. w czasie uroczystości pogrzebowych Kazimierza Szpotańskiego, pożegnał zmarłego w imieniu byłych pracowników fabryki i pracowników nauki.
W latach 1976-80, był członkiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki.
Zmarł 24 03 1986 r.

Kazimierz Monikowski 
K. Monikowwski przed wojną był adiunktem w Zakładzie Chemii Technicznej na Uniwersytecie Stefana Batorego (USB)w Wilnie, doktor  nauk lekarskich. W czasie wojny przeniósł się do Warszawy i pracował w Fabryce Szpotańskiego, prowadził szkolenia elektryków na kursach KES.  
Po II Wojnie Św. przeniósł się do Łodzi i dołączył do dużej grupy byłych pracowników USB w Wilnie, a po wojnie zatrudnionych w Akademii Medycznej. Był profesorem, kierownikiem Katedry Nauki o Środkach Spożywczych AM w Łodzi (1947-1960).
Był też  członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a w latach 1956-1970 przewodniczącym oddziału łódzkiego.

Stefan Nowicki (1912-1992)
S. Nowicki ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po odsłużeniu wojska rozpoczął pracę w Fabryce Szpotańskiego na Kamionku w dziale urządzeń silnoprądowych. W czasie wojny  podjął działalność konspiracyjną w AK (pseudonim Bolek)w ramach zgrupowania Żubr, pluton 239, grupującego pracowników  fabryki. Brał udział w powstaniu warszawski.  
Po wojnie S. Nowicki pracował na stanowisku docenta na Politechnice Łódzkiej. Był kierownikiem Katedry Fizyki Teoretycznej Wydziału Elektrycznego (1958-1961). Od 1961 r. pracował na stanowisku profesora  Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

Z27. Stanisław Nurek ( 1923-2003 )

19


Stanisław Nurek uzyskał dyplom technika elektryka po ukończeniu Państwowej Szkoły Elektrycznej II Stopnia w 1942 r., a następnie rozpoczął swoją pracę zawodową w Fabryce Szpotańskiego. W 1944 r. z częścią załogi fabryki został wywieziony do obozu w Mauthausen. Po powrocie do kraju w maju 1945 r., ponownie pojął prace w Fabryce Szpotańskiego. Został skierowany na studia w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwalda. W 1948 r. po uzyskaniu dyplomu inżyniera powrócił do pracy w upaństwowionej Fabryce Szpotańskiego, gdzie pracował do 1965 r., doszedł do stanowiska zastępcy  głównego konstruktora. W 1960 r. uzyskał stopień mgr inż. elektryka na Politechnice Warszawskiej. W 1965 r. przeszedł do pracy w Instytucie Elektrotechniki na stanowisku adiunkta, a następnie docenta. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej. Niezależnie w latach 1970-1975 wykładał na Politechnice Białostockiej.
Od 1952 r. był członkiem SEP. W latach 1984-1989 był prezesem Oddziału Warszawskiego. Pełnił również różne funkcje w Zarządzie Głównym SEP.


Z28. Dr Leonard Sosnowski (1911-1986)

18


L. Sosnowski,  fizyk, specjalizował się w  dziedzinie fizyki półprzewodników i  teorii zjawisk fotoelektryczych.  Sukces  na skalę światową przyniosło mu odkrycie  złącza p-n w półprzewodnikach ( 1947 r.).  
Urodził się 19 lutego 1911 w Twerze nad Wołgą, od 1919 r. mieszkał w Warszawie. 
Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. W  1932 r. został asystentem prof. Stefana Pieńkowskiego – twórcy ośrodka fizyki doświadczalnej w Warszawie na ul. Hożej. Studia ukończył w 1933 r. W latach 1936–1938, będąc na stypendium, pracował w Laboratorium Cavendisha w Cambridge. W czasie wojny prowadził wykłady na kursach KES w Fabryce Szpotańskiego. W 1944 r. obronił pracę doktorską na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w powstaniu warszawskim w oddziale im. Kilińskiego. Po powstaniu został wywieziony do obozu jenieckiego w Niemczech. Po zakończeniu wojny pojechał do Anglii, gdzie pracował w laboratorium Admiralicji. 
W 1947 r. powrócił do Warszawy i rozpoczął pracę w Zakładzie Fizyki UW w Katedrze Radiologii i Elektroniki (KRiE). 
W latach 1954-1966 był dyrektorem Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1966–1972 był dziekanem Wydziału Fizyki UW.
Prof. L. Sosnowski był członkiem Polskiej Akademii Nauk (od 1960 r.) i jej wiceprezesem (1981-1983). W latach 1978–1981 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej ( IUPAP ).

Z29. Dr inż. Jerzy Ignacy Skowroński (1901-1986)

 
20


Początkowo studiował na Wydziale Filozoficzno-Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, jednak w 1921 r. przeniósł się na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Szybko stał się współpracownikiem prof. K . Drewnowskiego, współpracował również z dr S Szporem. Doktorat uzyskał w 1937 r.   
W okresie międzywojennym  aktywnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Był  członkiem Centralnej Komisji Elektrotechnicznej i Centralnej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego oraz kierownikiem Biura Znaku Przepisowego SEP. 
W okresie okupacji zajął się działalnością dydaktyczną. Był  wykładowcą i kierownikiem laboratorium elektrotechnicznego w Wyższej Szkole Technicznej. Jednocześnie prowadził wykłady na kursach KES w Fabryce Szpotańskiego.
W 1945 r. przeniósł się na Śląsk. Otrzymał stanowisko dyrektora dolnośląskiej energetyki. Jednak jego prawdziwym powołaniem była praca dydaktyczna i naukowa. Już w roku akademickim 1946/47 został Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego 
i kierownikiem Katedry Wysokich Napięć wraz z mianowaniem na profesora nadzwyczajnego.
Już w 1952 r. profesor został zaliczony do grona członków korespondentów PAN, a w 1964 r. stał się członkiem rzeczywistym Akademii. Miał szczególne zasługi organizacyjne związane z procesem tworzenia Wydziału Elektrycznego na Politechnice Wrocławskiej oraz  naukowe, związane z materiałoznawstwem,  technologią elektrotechniczną oraz
krioelektrotechniką. 
Po przejściu na emeryturę pozostał aktywny naukowo. 

Z30.Walenty Starczakow (1906-1999)

21


Prof. Walenty Starczakow,  elektryk o specjalności przekładniki i materiałoznawstwo elektrotechniczne.
Profesor Walenty Starczakow ukończył szkołę średnią  w Warszawie. Następnie rozpoczął pracę w Fabryce Szpotańskiego. Był bardzo zdolnym pracownikiem, dlatego poszedł na studia, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.  Studia ukończył w 1935 r. dalej  pracował   Fabryce Szpotańskiego, pod kierunkiem dr Stanisława Szpora.
W październiku 1945 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w Katedrze Podstaw Elektrotechniki na stanowiskach kolejno: starszego asystenta, adiunkta i docenta. W  1957 r. został kierownikiem Katedry Elektrotechniki Ogólnej. Dzięki niemu Katedra ta stała się cenionym ośrodkiem naukowym, w szczególności w zakresie przekładników i materiałoznawstwa elektrycznego. 
W 1967 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. Był prodziekanem ds. nauki Wydziału Elektrycznego, a w latach 1971–1975 dyrektorem Instytutu Podstaw Elektrotechniki. 

Z31. Dr Stanisław Szpor (1908-1981)

23


Prof. Stanisław Szpor był elektrykiem o rozgłosie międzynarodowym, współtwórcą elektryki polskiej, wybitnym pedagogiem, uczonym i konstruktorem. Specjalista z techniki wysokich napięć, elektryczności atmosferycznej i aparatów elektrycznych.
Po ukończeniu studiów w 1931 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pozostał na Uczelni do 1933 r. W latach 1933-1939 pracował w Fabryce Aparatów Elektrycznych K. Szpotańskiego w Warszawie. W tym okresie miał wiele osiągnięć naukowych i konstrukcyjnych, zwłaszcza w zakresie suchych transformatorów mierniczych i pierwszych polskich aparatów rentgenowskich, potwierdzonych polskimi i niemieckimi patentami wynalazczymi oraz srebrnym medalem na Światowej Wystawie w Nowym Jorku w 1939 r. Pracę habilitacyjną pt. "Nowe rozwiązania w dziedzinie suchych transformatorów mierniczych" obronił w 1939 r.
Stanisław Szpor przez wiele lat mieszkał w domu Szpotańskich. Po wojnie pracując w Gdańsku, już jako profesor  często przyjeżdżał do Warszawy i nocował u Szpotańskich. Z jego mieszkania w Gdańsku korzystali państwo Szpotańscy, kiedy z dziećmi przyjeżdżali nad morze.
We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy, za co został  odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji Warszawy przedostał się do Francji i tam wstąpił do 2 Dywizji Strzelców Pieszych pod dowództwem Gen. bryg. B.P. Tetlinga. W czerwcu 1940 r. został osadzony w obozie dla internowanych w Winterthur ( Szwajcaria ) . Po zakończeniu wojny w  latach 1945-1947  r., pracował w firmie Delle, głównie w zwarciowni. Następnie powrócił do kraju  i rozpoczął pracę jako zastępca profesora na Politechnice Warszawskiej. Zostaje też zaangażowany do  upaństwowionej Fabryki Szpotański ego, jako kierownik biura rozwojowego. Jednak po kilkunastu tygodniach przeniósł się do Gdańska, gdzie na Politechnice Gdańskiej tworzy Katedrę Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych, której następnie był wieloletnim kierownikiem.
    
Z32.Bohdan Walentynowicz  (1912-1984)

22


W czasie wojny wykładał na kursach KES w Fabryce Szpotańskiego. Brał udział w zespole SEP, opracowującym plan rozwoju sieci elektroenergetycznych w Wolnej Polsce.Był żołnierzem Armii Krajowej w stopniu podporucznika. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.
W 1945 r. rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w  Katedrze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Politechniki Łódzkiej. Profesor Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny Przeglądu Elektrotechnicznego i kwartalnika Polskiej Akademii Nauk "Zagadnienia naukoznawstwa".

Z33. Zbigniew Woynarowski ( 1914-1988)

 
24


W październiku 1939 r. uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice Lwowskiej. Po studiach przyjechał do Warszawy i do czerwca 1940 r. pracował w Fabryce Szpotańskiego. Choroba matki zmusiła go do wyjazdu w rodzinne strony do Mysłowic. Do końca 1946 r. pracował w kopalni węgla Modrzejów w Niwce, a od 1.01.1947 w fabryce Aparatur Termicznych R. Posławski w Bielsku-Białej. Od 1954 r. objął stanowisko adiunkta w Katedrze Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych Politechniki Gdańskiej.
Pełnił funkcje kierownika Katedry Podstaw Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
(1958–1968), kierownika Zakładu Elektrotechnologii (1968-1984), dziekana Wydziału
Elektrycznego (1964-1968 i 1975-1978 oraz był członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN (1980–1984).Uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego.


Z34.  Tadeusz Żarnecki (1907-1991)

25


W latach 1926-32 studiował na Wydziale Elektrycznym PW. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu (1934). Pracę zawodową rozpoczął w Wytwórni Maszyn Elektrycznych “Elektrobudowa" S.A. w Łodzi. W 1936 r. przeniósł się do Fabryki Szpotańskiego, gdzie pracował do wybuchu wojny, jako konstruktor, a następnie kierownik działu. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy , jako powołany do służby czynnej w stopniu podporucznika. Do końca wojny, przebywał w oficerskich obozach jenieckich.
Po powrocie do kraju w maju 1945 r., otrzymał stanowisko naczelnego dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego. W   1949 r. został przeniesiony na stanowisko wicedyrektora do Biura Elektryfikacji Kolei, a w grudniu 1950 r. do Biura Projektów “Prozamet".
W  1950 r. rozpoczął pracę w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Warszawie i w roku akademickim 1950/1951 był dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 1951-1966 był rektorem tej szkoły. Profesorem nadzwyczajnym został mianowany w grudniu 1964 r. W 1966 r. WSI została przyłączona do Politechniki Warszawskiej. T. Żarnecki otrzymał stanowisko kierownika Katedry Elektrotechniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym. 
Niezależnie w 1953 r. rozpoczął   pracę w Zakładzie Maszyn i Napędów Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. 
Był członkiem SEP. Pełnił funkcję wiceprezesa (1949-50), prezesa (1950-51) i ponownie wiceprezesa (1951-53).
Na emeryturę przeszedł w roku 1970 r.

Wacław Żmigrodzki (1908-1995)

27


Pracował w Fabryce Szpotańskiego, zajmował się aparaturą niskiego napięcia, opracował również nowy typ mechanizmu do rozruszników samochodowych. Po wojnie wykładał na Politechnice Warszawskiej, pracował w Instytucie Elektrotechnicznym.


Z36. Józef Junosza Podoski ( 1900-1984)

26

Studia na Politechnice Warszawskiej ukończył w 1929 r. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego SEP przez 10 lat (1929-39). Był znakomitym sekretarzem SEP, potrafił integrować środowisko elektryków. Był niezwykle zasłużonym organizatorem prac stowarzyszeniowych oraz inicjatorem rozwijania różnorodnych form działalności SEP. 
Brał udział w kilku kongresach i zjazdach międzynarodowych, m.in. Międzynarodowym Kongresie Elektrycznym w Paryżu (CEI), w Anglii (1938), z przebiegu której napisał wspólnie z prof. Kazimierzem Drewnowskim sprawozdanie. Był członkiem Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE).
We wrześniu 1939 r. Józef Podoski zgłosił się na ochotnika do wojska i został wysłany na wschód. Po powrocie do Warszawy, w pierwszym okresie okupacji niemieckiej, w porozumieniu z inż. Kazimierzem Szpotańskim utworzył biuro pomocy dla elektryków, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. W biurze tym zajmował się rozprowadzaniem funduszy pomocy, a później, zatrudniony w dziale zakupów Fabryki Szpotańskiego, prowadził dalej tę akcję.
We wrześniu 1940 r. wyjechał z okupowanej Polski i przez Szwajcarię, Portugalię, Anglię dotarł do Kanady. W maju 1941 r. został przydzielony do Polish Information Center (PIC) w Nowym Jorku, a w październiku wysłany do Chicago, gdzie kierował oddziałem PIC na obszar środkowo-wschodni Stanów Zjednoczonych. Od marca 1943 r. został mianowany przez rząd polski w Londynie dyrektorem PIC w Nowym Jorku i w tym charakterze pracował do czasu likwidacji tej placówki w połowie grudnia 1945 r.
Po II wojnie światowej, w styczniu 1946 r. Józef Podoski przeniósł się do Los Angeles, gdzie od września 1947 r. rozpoczął wykłady ekonomii w Immaculate Heart College. W 1949 r. uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Kalifornijskim, a w grudniu 1952 r. egzamin doktorski. Od 1949 r. wykładał jako "associate professor" również w Los Angeles State College.
W lutym 1953 r. rozpoczął pracę w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie w Aerospace Technology Division jako specjalista (analityk), a później starszy specjalista badawczy w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Przeszedł na emeryturę w 1969 r.,  ale pozostał doradcą tej biblioteki w zakresie organizacji międzynarodowych i brał udział w posiedzeniach międzynarodowych organizacji technicznych.
W całym powojennym okresie swojego życia utrzymywał stałe kontakty z Polską, odwiedzał kraj i uczestniczył w kilku zjazdach jubileuszowych SEP.

Z37. Jan Kożuchowski (1911-1994)

28


Prof. Jan Kożuchowski pochodził z rodu Doliwo, czym był spokrewniony z Michałem Doliwo Dobrowolskim. W 1931 r.  podjął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, dyplom jej ukończenia uzyskał w 1936 r. Od 1932 r. studiował również na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1938 r. Przez kilka miesięcy pracował w  Fabryce   Aparatów Elektrycznych K. SZPOTAŃSKI, a następnie w firmie  „Elis” w Warszawie.
W latach 1946-1951 był specjalistą w Centralnym Zarządzie Energetyki i jednocześnie przyjął propozycję pracy na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1951 r., a zwyczajnego w 1961 r.
Dzięki staraniom profesora Zakład Elektroenergetyki P. Wrocławskiej, w 1962 r. został przekształcony w  resortowy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych (IASE). W 1971 r. prof. przeniósł się na P. Warszawską.. Na emeryturę przeszedł w 1981 r.
Profesor uczestniczył w pracach licznych stowarzyszeń naukowo-technicznych i radach naukowych. Był m.in. członkiem: kilku komitetów PAN, SEP i wieloletnim działaczem PTETiS. 

A. Profesorowie szczególnie zaprzyjaźnieni z K.  Szpotańskim w okresie międzywojennym
1.inż. Adolf Jan Morawski ( 1815-1940 ), prof. Wydział Elektryczny Politechniki
   Warszawskiej (1937), doradca i konsultant w Fabryce Szpotańskiego;
2.inż.  Bolesław Jabłoński (1890-1956), w okresie międzywojennym wykładał w Szkole 
   Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda.  Po wojnie  prof. Wydziału Elektrycznego 
   Politechniki Warszawskiej (1950);
3. prof. Kazimierz Drewnowski (1881-1952), pierwszy prof. elektrotechniki w Polsce, 
   Politechnika Warszawska (1923);
4. inż. Jan Obrąpalski (1881-1958), prof. Politechnika Śląska (1948-nadzwyczajny, 1956-zwyczajny).  W okresie okupacji przewodniczący konspiracyjnego zespołu elektryfikacji Polski w obecnych granicach.
5. inż. Włodzimierz Szumilin (1901-1977), prof. Politechnika Warszawska. W okresie międzywojennym i w czasie wojny dyrektor ZORK.
6. inż. Kazimierz Kopecki (1904-1984), profesor i rektor Politechniki Gdańskiej. W okresie międzywojennym współpracował z Alfonsem Hoffmanem przy elektryfikacji Pomorza. Uczestniczył w uroczystym spotkaniu z K. Szpotańskim w Gdańsku w 1963 r.
7. inż. Stanisław Trzetrzeziński, profesor i dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Był działaczem SEP od 1929 r. Uczestniczył w uroczystym spotkaniu z K. Szpotańskim w Gdańsku w 1963 r.
8. Roman Podoski, pionier elektryfikacji polskich kolei, profesor Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


B. Pracownicy Fabryki Szpotańskiego - po wojnie pracownicy naukowi
1. Inż. Kazimierz Auleytner – prof. w P. Warszawskiej, P. Lubelskiej;
 2. Inż. Roman Barański – w P. Śląskiej, doc. w P. Łódzkiej;
 3. Inż. Stanisław Dzierzbicki – prof. w Politechnice Łódzkiej;
 4. Inż. Mieczysław Eisele – prof. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim;
 5. Inż. Włodzimierz Gogolewski – doc. w  Politechnice Wrocławskiej;
 6. Inż. Zdzisław Grunwald – doc. w P. Łódzkiej, prof. w P. Warszawskiej., P. Lubelskiej
      i P. Białostockiej;
 7. Inż. Alfons Hoffmann – wykładowca w P. Gdańskiej i prof. w Instytucie Budownictwa  
     Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku;
 8. Inż. Adam Kaszuba – prof. w Politechnice Gdańskiej;
 9. Inż. Witold Kotowski – doc. w Politechnice Warszawskiej;
10. Inż. J. Lechosław Maksiejewski –  w P. Łódzkiej, doc. w P. Warszawskiej;
11. Inż. Czesław Mejro – prof. w Politechnice Warszawskiej;
12. Inż. Kazimierz Monikowski – prof. w Akademii Medycznej w Łodzi;
13. Inż. Stefan Nowicki – prof. w Politechnice Łódzkiej i w I.B.J.;
14. Inż. Stanisław Nurek – w Politechnice Gdańskiej, doc. w I.El.;
15. Dr Leonard Sosnowski – prof. na Uniwersytecie Warszawskim;
16. Dr inż. Jerzy Ignacy Skowroński – prof. w Politechnice Wrocławskiej;
17. Inż. Walenty Starczakow – prof. w Politechnice Łódzkiej;
18. Dr inż. Stanisław Szpor – dr hab. w P. Warszawskiej, prof. w P. Gdańskiej;
19. Inż. Bohdan Walentynowicz – prof. w P.A.N.;
20. Inż. Zbigniew Woynarowski – prof. w Politechnice Gdańskiej;
21. Inż. Tadeusz Żarnecki  – w W.S.I., prof. w Politechnice Warszawskiej;
22. Inż. Wacław Żmigrodzki – w I.El;
23. Inż. Józef Junosza Podoski – dr ekonomii na U. Kalifornijskim, „associate profesor” Los 
       Angeles State College, pracownik Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. 
24. Inż. Jan Kożuchowski (w fabryce odbywał tylko staż) – prof. w P.  Wrocławskiej, 
       P. Warszawskiej.

 

 

 

 

Godność Zasłużonego Seniora nadawana jest za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki.
Członkowie Oddziału Warszawskiego SEP z nadaną godnością Zasłużonego Seniora:

 •               Antoni Baczyński,
 • mgr inż. Bolesław Bartoszek,
 • mgr inż. Jerzy Bielawski,
 • mgr inż. Alfred Bireta, (zmarł 8.08.2015)
 • mgr inż. Maciej Bylica,
 • mgr inż. Andrzej Boczkowski, (zmarł)
 • mgr inż. Lech Bożentowicz, (zmarł 14.01.2017) WSPOMNIENIE
 • mgr inż. Janusz Bublewski, (zmarł)
 • mgr inż. Tadeusz Dąbrowski,
 • mgr inż. Adam Charitonow,
 • inż. Robert Drewicz,  (zmarł 11.10.2015)
 • dr inż. Henryk Gładyś,
 • mgr inż. Jerzy Hiszpański,
 • mgr inż. Franciszek Hofman, (zmarł 16.05.2015)
 • mgr inż. Julian Ignaczak, (zmarł 8.09.2016) NEKROLOG  i  WSPOMNIENIE
 • mgr inż. Jan Jagoda,
 • mgr inż. Kazimierz Jarosławski,
 • mgr inż. Zygmunt Jarosz,
 • mgr inż. Jerzy Kamiński,
 • inż. Kazimierz Karaś,(zmarł)
 • mgr inż. Piotr Korniluk,
 • mgr inż. Jerzy Kowalski,
 • mgr inż. Stanisław Krakowiak, (zmarł 16.08.2017) WSPOMNIENIE
 • mgr inż. Marek Lepa,
 • mgr inż. Antoni Lisowski, (zmarł 24.12.2018) NEKROLOG
 • mgr inż. Ryszard Nodzyński, (zmarł)
 • mgr inż. Jan Pabiańczyk,  (zmarł 8.12.2017)
 • inż. Tadeusz Palmowski,
 • mgr inż. Stanisław Potempski, (zmarł)
 • mgr inż. Tomasz Radziewicz,
 • mgr inż. Tadeusz Rosak, (zmarł)
 • inż. Zbigniew Siennicki,
 • mgr inż. Zenon Stodolski,
 • mgr inż. Janusz Strzyżewski,
 • inż. Michał Świerżewski,
 • inż. Juliusz Talarczyk,
 • mgr inż. Tadeusz Uczciwek,  (zmarł 1.12.2018) WSPOMNIENIE
 • mgr inż. Jerzy Wieczorek,
 • mgr inż. Zenon Wilczyński, (zmarł)
 • mgr inż. Kazimierz Żółtowski,
 • mgr inż. Tadeusz Żurawiecki,
 • Maciej Żurawski.
 • dr inż. Wiesław Brociek,
 • mgr inż. Lech Górny.