Zapraszamy na szkolenie i egzaminy z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. 


Szkolenie we wtorek 28 listopada 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Szkolenie w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 420 zł brutto.

Egzaminy (także zdalne) odbędą się we wtorek 28 listopada 2023, roku  od ok. godziny 13:30.

Opłata za jeden egzamin (E lub D) od 1 lipca wynosi 360 zł.

W tytule wpłaty za egzamin podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392). 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie z zakresu eksploatacji i pomiarów do 1 kV. 
Szkolenie rozpocznie się we wtorek 28 listopada 2023 roku od godziny 16:00, kolejne dni szkolenia to 29 i 30 listopada (od 16:00).

Na szkoleniu omówione zostaną między innymi zagadnienia: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady ekploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,  a także w pigułce zagadnienia wykonywania pomiarów elektrycznych w instalacjach do 1kV. 

W czwartek 30 listopada ok. 18:30 egzamin. 

Szkolenie w formie stacjonarnej
Koszt szkolenia to 550 zł brutto.
Opłata za jeden egzamin (E lub D) od 1 lipca wynosi 360 zł.

W tytule wpłaty za egzamin podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392),
 • potwierdzenie dokonania przelewu (uwaga: należy zapoznać się z informacjami poniżej tj. INFORMACJE ODNOŚNIE WNOSZENIA OPŁAT ZA EGZAMINY)

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).


Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

 

INFORMACJE ODNOŚNIE WNOSZENIA OPŁAT ZA EGZAMINY

Poniżej informację z Rozporządzenia MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

㤠14.

 1. Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną.
 3. W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

[cytuję: § 7. 1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.]

Tym samym należność za egzamin zgodnie z Rozporządzeniem należy opłacić indywidualnie za każdego uczestnika (egzaminowanego) przed egzaminem podając Imię i Nazwisko oraz zakres egzaminu.

Dla przykładu firma zgłaszająca dwie osoby na egzamin z grupy 1 (energetycznej):

1)           Jan Kowalski, potrzebuje kwalifikacji z zakresu EKSPLOATACJI (E): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, czyli punkt 2 we wniosku kwalifikacyjnym i aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2, czyli punkt 13 wniosku kwalifikacyjnego w zakresie ● obsługi,  ● konserwacji,,

2)              Jan Nowak, potrzebuje kwalifikacji z zakresu DOZORU (D): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, czyli punkt 2 we wniosku kwalifikacyjnym i aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2, czyli punkt 13 wniosku kwalifikacyjnego w zakresie ● obsługi,  ● montażu lub demontażu, 

realizuje dwa przelewy za egzamin na konto 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077, jeden przelew w kwocie 360 zł w tytule przelewu: Jan Kowalski gr. I E pkt. 2, 13 zakres obsługa i konserwacja drugi przelew w kwocie 360 zł w tytule przelewu: Jan Nowak gr. I D pkt. 2, 13 zakres obsługa i montaż lub demontaż

 

Szkolenie z zakresu I grupy (elektroenergetycznych)
od godz. 10:00 do 16-tej. Koszt 500zł/osobę.

Egzaminy od godz. 16:00. Koszt wg aktualnych przepisów.

Opłata za jeden egzamin (E lub D) od 1 lipca wynosi 360 zł.

W tytule wpłaty za egzamin podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej)

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Oddział Warszawski SEP i Komitet Energetyki Jądrowej SEP zaprasza na konferencję naukowo techniczną pod hasłem wiodącym

„Wielki powrót energetyki jądrowej”

  

   Konferencja odbędzie się w Politechnice Warszawskiej - Budynek Starej Kotłowni, sala nr 4 w dniu 21 listopada 2023 r. Początek wydarzenia o godz. 17:00.

Współorganizatorami konferencji są:

Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego; 

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN);

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN);

Centralne Kolegium Sekcji Energetyki SEP;

Komitet Gospodarki Energetycznej FSNT NOT.

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI: 

Powitanie Gości - Jacek Nowicki, Przewodniczący KEJ SEP, Andrzej Englert - Prezes Oddziału Warszawskiego SEP, Miłosława Bożentowicz - Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP i Przewodnicząca CK Sekcji Energetyki SEP, Wojciech Urbański - Prodziekan Wydziału Elektrycznego PW i Wiceprezes OW SEP. 

# Referat 1: prof. dr hab. Krzysztof KOZAK, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, EMISJE SUBSTANCJI RADIOAKTYWNYCH W TRAKCIE PRACY ELEKTROWNI JĄDROWEJ - LIMITY, POZIOMY, SYSTEMY KONTROLI.

# Referat 2:. prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,  PROBLEMY ENERGETYKI JĄDROWEJ I JAK JE ELIMINOWAĆ.

# Referat 3: dr inż. Przemysław ŻYDAK, Sotis Advisors, ZAGADNIENIA LOKALIZACYJNE ELEKTROWNI JĄDROWYCH W ASPEKCIE DUŻYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH I SMR-ów. 

#Referat 4: dr inż. Piotr MAZGAJ, Departament Energii Jądrowej, KGHM Polska Miedź SA, PROJEKT REAKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA NUSCALE W ŚWIETLE OGÓLNEJ OPINII PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI.

Na każdy z referatów przewidujemy ok. 45 minut. 
Po każdym referacie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. 
Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek połączony networkingiem / spotkaniem koleżeńskim. Planowane zakończenie ok. g. 20:30.

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny. Jest możliwość uczestnictwa zdalnego - FORMULARZ DO ZDALNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI.

                                                                                                                                                                           dr inż. Jacek Nowicki

                                                                                                                                                                           Przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXXII WEP, 15 listopada 2023 w godz. 16:00 - 19:00, Sale 4/5 Stara Kotłownia na Politechnice Warszawskiej.
Folder zaproszenia z programem jest poniżej do pobrania.

FOLDER Z ZAPROSZENIEM

 

W imieniu Zarządu Koła Koła 536 OW SEP zapraszamy na kolejne seminarium pt.

"Pompy ciepła Viessmann - innowacyjne rozwiązania dla domów jednorodzinnych"

Więcej informacji na stronie koła:

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/416-pompy-ciepla-viessmann-innowacyjne-rozwiazania-dla-domow-jednorodzinnych

Zapraszamy Państwa na seminarium organizowane przez Koło 536:

Seminarium odbędzie się 18.10.2023 (środa) o g. 17.00 w budynku "Pod Kominem" na tyłach Gmachu Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej w trybie hybrydowym. Prosimy o wchodzenia "drugim wejściem", tym dalszym znajdującym się przy sali seminaryjnej - na końcu budynku.

"Ogrzewanie rur i rurociągów za pomocą kabli zmiennooporowych

(samoograniczających) w budynkach komercyjnych, infrastruktury i mieszkalnych"

Prelegent - Pan Wojciech Czempik z firmy Danfoss

https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/414-ogrzewanie-rur-i-rurociagow-za-pomoca-kabli-zmiennooporowych-samoograniczajacych-w-budynkach-komercyjnych-infrastruktury-i-mieszkalnych

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXXI WEP, 18 października 2023 w godz. 16:00 - 19:00, Sale 4/5 Stara Kotłownia na Politechnice Warszawskiej.
Folder zaproszenia z programem jest poniżej do pobrania.

FOLDER Z ZAPROSZENIEM

 

Szkolenie z zakresu I grupy (elektroenergetycznych)
od godz. 10:00 do 16-tej. Koszt 500zł/osobę.

Egzaminy od godz. 16:00. Koszt wg aktualnych przepisów.

Opłata za jeden egzamin (E lub D) od 1 lipca wynosi 360 zł.

W tytule wpłaty za egzamin podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej)

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

Zapraszamy na szkolenie i egzaminy z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. 


Szkolenie we wtorek 17 października 2023, omówione zostaną: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Szkolenie w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 420 zł brutto.

Egzaminy (także zdalne) odbędą się we wtorek 17 października 2023, roku  od ok. godziny 13:30.

Opłata za jeden egzamin (E lub D) od 1 lipca wynosi 360 zł.

W tytule wpłaty za egzamin podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

ZAPRASZAMY do kontaktu: https://sep.warszawa.pl/kontakt a także pod numerem: 500 251 899.

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392). 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .